Planid: 1575 Bogerud torg
Oppdragsgiver
Firma: OBOS Forretningsbygg
Kontaktperson: Dag Chr. Øverland Telefon: 22865958
Adresse: Pb. 6666 St. Olavs plass Mobil: 99108635
Postnr: 0129 Poststed: Oslo
E-post: dag.overland@obos.no Telefax:
Konsulent
Firma: Civitas
Kontaktperson: Reidun Rimberg Telefon: 22942433
Adresse: Grubbegata 14 Mobil: 97751608
Postnr: 179 Poststed: Oslo
E-post: reidun.rimberg@civitas.no Telefax:
Planområdet
Adresse: Stallerudveien 97 m. flere
Eierforhold:
Gnr Bnr Hjemmelshaver
163 88 OBOS Forretningsbygg
163 1 Oslo kommune
Planområdets størrelse: 15670 m2
Intensjoner:
Hva er hovedpunktene i forslaget? Hva antas å utløse planbehovet?
OBOS forretningsbygg ønsker å videreutvikle Bogerud stasjonsområde med boliger og noe forretning/ service. Området er i dag regulert til forretning, og ønsket utvikling forutsetter omregulering.
Antatt plantype: Reguleringsplan
Reguleringsformål: Byggeområde for boliger
Utfyllende kommentarer om underformål eller fordeling av formål:
Hoveddelen av ny bebyggelse vil være nye boligblokker. I tillegg ønskes innpasset 1 etasje med forretninger og service i tilknytning til T-banestasjonen. Det kan også legges til rette for mulig park- and ride-parkering for T-banen.
Utnyttelse
Det planlegges ca. 14.500 m2 BTA, som tilsvarer TU = 150%. Av dette er ca. 12.650 m2 boliger og ca. 1.850 m2 forretninger/ service. Bebyggelsen tenkes i 1 etasje nærmest T-banen, og inntil 7 etasjer mot Stallerudveien i øst.
Overordnede planer
Antas planinitiativet å være i konflikt med overordnede planer?Nei
Beskriv i såfall hvilke og eventuelt hvordan:
Utviklingen av stasjonsområdet er i tråd med RPR for samordnet areal- og transportplanlegging. Utviklingen er også i tråd med Boligutvikling av stasjonsnære områder i Oslo, der Bogerud angis med potensiale for senter og boliger. Det vil bli etablert torg/ møteplasser i henhold til KDP for torg og møteplasser, herunder et torg mot General Ruges vei mot T-banestasjonen.
Konsekvensutredning
Antas planinitiativet å falle inn under oppfangskriteriene for konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven?
Nei
Kommentar:
Forslaget vil omfatte forretninger og service under oppfangsgrensene for både vedlegg I og vedlegg II. For øvrig skal det innpasses boliger.
Spesielle forhold
Vedlegg
Filnavn
Bogerud planområdet.pdf
Bogerud.pdf
1575@129198503664375000.xml