Alna eldreråds sammensetning i perioden 2011-2015

22.12.2009

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelen med oppgaver i alle saker som angår eldre i bydelen. De kan uttale seg i saker som gjelder for eksempel:

 • sektorplaner
 • tiltak og planer i sosial- og helsesektoren
 • boligprogram 
 • reguleringsplaner
 • samferdselssaker
 • kommunikasjonsplaner 
 • kulturtilbud 

For tiden jobber eldrerådet med å påse at de eldre får

 • et verdig tilbud i forbindelse med boforhold enten det er i egen bolig eller i institusjon
 • nødvendig hjelp og støtte i form av hjemmehejlp og hjemmesykepleie slik at de kan bli boende i eget hjem
  så lenge de ønsker
 • sykehjemsplass til de som har behov for det

Eldrerådet har som mål:

 • å få utvidet ordningen med TT-kjøring for eldre over 67 år
 • at de eldre får tilbud om fritidsaktiviteter som passer den enkelte
 • at nåværende seniorsentera beholdes og videreutvikles

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 8. november 1991 (nr. 76) pålegger alle kommuner og fylkeskommuner å opprette eldreråd. I kommuner som har desentralisert sin forvaltning til bydelsutvalg, skal hver bydel ha eldreråd. Kommunen skal i tillegg opprette et sentralt råd.

Sekretær for eldrerådet
BU-konsulent Gro Leander Nordaas 
Telefon: 23 47 99 64
E-post: groleander.nordaas@bal.oslo.kommune.no

Informasjon om medlemmenes adresser, telefonnummer og e-postadresser får du når du klikker på navnet.

Eldrerådets sammensetning
Leder: Kari Fagernæs Pedersen
Nestleder: Einar Lonstad

 

Medlemmer Varamedlemmer
Kari Fagernæs Pedersen Jorun Hallingstad
Ragnhild Haakenstad Odd Nordstrand
Einar Lonstad Berit Vaage
Wanda Fransrud Anne-Britt Berg
Frank Garsegg Per Tømran
Toril Synnøve Prestmo Gerd Gårder
Eva Kathrine Nilsen Bjørg Levorsen

 


Sist oppdatert: 22.08.2014