Sakskart Ullern bydelsutvalg 23.10.2014

16.10.2014

Protokoll fra bydelsutvalgets møte 23.10.2014
Protokollen godkjennes endelig i bydelsutvalgets møte 20.11.2014

Spørsmål vedrørende møtet rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch

Saksnr Tittel Vedlegg
PS 14/93 Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalgs møte 23.10.2014 X
PS 14/94 Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 11.09.2014 X
PS 14/95 Søknad om fritak fra verv  
PS 14/96 Flerbrukshall ved Smestad skole X
PS 14/97 Forslag på navn på grøntområde/park på Thune X
PS 14/98 Thorvald Erichsens vei 3 - varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid X
PS 14/99 Morgedalsvegen 17-18 og 11-16 - forslag om fartshumper X
PS 14/100 Mustadsvei 1 - uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan fra formål forretning og kontor til bevertning X
PS 14/101 Høring - utkast til ny forskrift im tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune X
PS 14/102 Rapport fra tilsynsbesøk Kajalund sykehjem 19.06.2014 X
PS 14/103 Rapport fra tilsynsbesøk Silurveien sykehjem 19.06.2014 X
PS 14/104 Rapport fra tilsynsbesøk Smestadhjemmet 03.09.2014 X
PS 14/105 Rapport fra tilsynsbesøk Øvre Skogvei bolig 03.09.2014 X
OS 14/21 Sentral brukerundersøkelse i Omsorg+ X
OS 14/22 Fordeler og ulemper ved en eventuell konkurranseutsetting av en eller flere boliger i bydelen X
OS 14/23 Folkehelseprofil - Bydel Ullern X
OS 14/24 Rapportering virksomhetsstyring pr september X
OS 14/25 Referat fra arbeidsutvalgets møte 13.10.2014 X
PS 14/106 Tilskudd til oppgradering/rehabilitering av fotballgarderobene ved Ullernbanen   

 


Sist oppdatert: 27.10.2014