Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Aktuelt

BU-møter 2008
BU-sakskart 18.12.2008 kl. 18.00 Ammerudveien 20, 4. etasje
Innkalling og sakskart
Saker til behandling:
Sak 116/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 117/08 Godkjenning av protokoll 
Sak 118/08 Protokoller til orientering 
Sak 119/08 Orienterings- og referatsaker 
Sak 120/08 Årsbudsjett 2009 - bydelsdirektørens forslag 
Sak 121/08 Økonomiplan 2009-2012, budsjett 2009 
Sak 122/08 Budsjettjusteringer2008 per desember
Sak 123/08 Serviceerklæring - Barnevernet i Bydel Grorud
Sak 124/08 Eventuelt 
BU-sakskart 20.11.2008 kl. 18.00 Ammerudveien 20, 4. etasje
Innkalling og sakskart
Saker til behandling:
Sak 108/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 109/08 Godkjenning av protokoll 
Sak 110/08 Orienterings- og referatsaker 
Sak 111/08 Protokoller til orientering 
Sak 112/08 Årsbudsjett 2009 - Presentasjon av bydelsdirektørens forslag 
Sak 113/08 Møteplan for bydelsutvalg og arbeidsutvalg - våren 2009 
Sak 114/08 Eventuelt  
BU-sakskart 23.10.2008 kl. 18.00 Ammerudveien 20, 4. etasje
Innkalling og sakskart
Protokoll

Saker til behandling:
Sak 97/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 98/08 Godkjenning av protokoll 
Sak 99/08 Orienterings- og referatsaker 
Sak 100/08 Protokoller til orientering 
Sak 101/08 Høring av Samferdselsetatens handlingsplan for universell utforming 2009-2012 
Sak 102/08 Orientering om Groruddalssatsingen pr. 2. tertial 2008 
Sak 103/08 Status for barnehageutbygging i Bydel Grorud - orientering 
Sak 104/08 Tilsyn etter miljørettet helsevernregelverket i Bydel Grorud 
Sak 105/08 Retningslinjer for arbeid i Bydel Groruds fagkomiteer, arbeidsutvalg og bydelsutvalg 
Sak 106/08 Kulturpris 2008 - B-kart 
Sak 107/08 Eventuelt  
BU-sakskart 25.09.2008 kl. 18.00 Ammerudveien 22, 2. etasje
Innkalling og sakskart
Vedlegg:
Tertialrapport 
Tertialstatistikk
Utredning om opptak i og bestilling i barnehager
Serviceerklæring - Helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Bydel Grorud
Protokoll Saker til behandling:
Sak 80/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 81/08 Godkjenning av protokoll 
Sak 82/08 Protokoller til orientering 
Sak 83/08 Orienterings- og referatsaker 
Sak 84/08 Strategisk plan - rullering 
Sak 85/08 2. Tertial 2008 - tertialrapport og -statistikk - Bydel Grorud 
Sak 86/08 Fordeling kultur- og frivillighetsmidler høsten 2008 
Sak 87/08 Revidert smittevernplan for Bydel Grorud 2008-2011 
Sak 88/08 Utredning om opptak i- og bestilling i barnehager - høring 
Sak 89/08 Leieavtale mellom Oslo kommune ved Bydel Grorud og Grorudhagen ANS 
Sak 90/08 Oppnevning av ny representant til Helse- og sosialkomiteen 
Sak 91/08 Serviceerklæring - Helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Bydel Grorud 
Sak 92/08 Eventuelt 
Sak 93/08 Høring - Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo 
Sak 94/08 Høring - Administrativt utkast til sak om evaluering av TT-ordningen
BU-sakskart 19.06.2008 kl. 18.00 Ammerudveien 22, 2. etasje
Innkalling og sakskart
Sakskart II
Vedlegg:
Tertialrapport
Tertialstatistikk
Rullering Strategisk plan
Protokoll Saker til behandling:
Sak 63/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 64/08 Godkjenning av protokoll 
Sak 65/08 Protokoller til orientering 
Sak 66/08 Orienterings- og referatsaker 
Sak 67/08 Huken pukkverk 
Sak 68/08 Tertialrapport per 30.04.2008 
Sak 69/08 Budsjettjusteringer per juni 2008 
Sak 70/08 Strategisk plan - rullering
Sak 71/08 mulighetsstudie - barnehage på Nordtvet Gård 
Sak 72/08 Feriefullmakter til arbeidsutvalget, sommeren 2008 
Sak 73/08 Møteplan for råd og utvalg høsten 2008 
Sak 74/08 Oppnevning av ny representant til kulturkomiteen 
Sak 75/08 Oppnevning av nytt medlem for tilsynsutvalg II 
Sak 77/08 Eventuelt 
Sak 78/08 Mulighetsstudie - aktivitetshus / idrettsbarnehage Humleby
Sak 79/08 Åpningstider - Romsås bibliotek BU-sakskart 08.05.2008 kl. 18.00 Ammerudveien 22, 2. etasje
Innkalling og sakskart
Protokoll Saker til behandling
Sak 46/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 47/08 Godkjenning av protokoll
Sak 48/08 Protokoller til orientering
Sak 49/08 Orienterings- og referatsaker 
Sak 50/08 Budsjettjusteringer 1. tertial 2008 
Sak 51/08 Fordeling av kulturmidler første halvår 2008 
Sak 52/08 Høring - forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune
Sak 53/08 Sykkerute Østre Aker vei, parsell Veitvet skole - Grorud Stasjon.
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid utvidelse av planområdet
Sak 54/08 Samarbeid med bydelene i forbindelse med utarbeidelse av handlingsprogram for universell utforming 
Sak 55/08 Oversendelse for uttalelse - Trondheimsveien 640 
Sak 56/08 Nyland Syd, Groruddalen - atkomstvei fra Nedre Kalbakkvei - utbyggingsavtale til offentlig ettersyn 
Sak 57/08 Rv. 4 Grorud Sentrum - Rundkjøring på stamveg - høring 
Sak 58/08 Høring - kommunal plan for idrett og friluftsliv, 2009-2020 - sektorplan idrett
Sak 59/08 Gratis kjernetid i Bydel Grorud i 2007 
Sak 60/08 Retningslinjer for arbeid i Bydel Groruds fagkomiteer, arbeidsutvalg og bydelsutvalg 
Sak 61/08 Eventuelt  BU-sakskart 13.03.2008 kl. 18.00 Ammerudveien 22, 2. etasje
Innkalling og sakskart
Ettersendt saksframlegg sak 32/08 Kulturdager 2008
Ettersendt saksframlegg sak 34/08 Høring - forslag til nye sogn og prostigrenser i Oslo
Protokoll Saker til behandling
Sak 22/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 23/08 Godkjenning av protokoll 
Sak 24/08 Protokoller til orientering
Sak 25/08 Orienterings. og referatsaker
Sak 26/08 Årsmelding 2007 - Bydel Grorud
Sak 27/08 Årsstatistikk 2007 - Bydel Grorud 
Sak 28/08 Ytterligere måltall til budsjett 2008 
Sak 29/08 Varsel om regulering - Ammerudveien 19-25, gnr/bnr 93/20 
Sak 30/08 Bydel Groruds prioriterte tiltak til handlingsprogram PG1 - Miljøvennlig transport
Sak 31/08 Lokalisering av regionalt kulturhus i Groruddalen
Sak 32/08 Kulturdager 2008 
Sak 33/08 Årsrapport Kultur gir helse 2007 Ammerud kultursenter
Sak 34/08 Høring - forslag til nye sogn og prostigrenser i Oslo
Sak 35/08 Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre - Oslo kommunes uttalelse
Sak 36/08 Retningslinjer for arbeid i Bydel Groruds fagkomiteer, arbeidsutvalg og
bydelsutvalg
Sak 37/08 Etablering av intermedær enhet i samarbeid mellom Ahus og bydelene Stovner og
Grorud 
Sak 38/08 Handlingsplan 2008 - Stedsutvikling på Romsås
Sak 39/08 Årsrapport 2007 fra tilsynsutvalg 2 - BU
Sak 40/08 Behov for vedlikehold av kommunale barnehager
Sak 41/08 Lokal klagenemd - endring av innstilling på varamedlemmer
Sak 42/08 Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger 2008 .37
Sak 43/08 Eventuelt BU-møte 07.02.2008 kl. 18.00 Ammerudveien 22, 2. etasje
Innkalling og sakskart
Sakskart II
Sak 5/08 ettersendt
Sak 6/08 ettersendt
Protokoll Saksliste:
Sak 1/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 2/08 Godkjenning av protokoll
Sak 3/08 Protokoller til orientering
Sak 4/08 Orienterings- og referatsaker
Sak 5/08 Årsregnskap 2007 - Bydel Grorud
Sak 6/08 Budsjett 2008 - Omdisponering av økonomisk sosialhjelp
Sak 7/08 Godtgjøring verv - arbeidsbetingelser for representanter i råd og utvalg i Bydel Grorud
Sak 8/08 Barnevern - analyse av tre bydeler
Sak 9/08 Oppnevning av barn og unges representant i plansaker for kommunestyreperioden 2007-2011
Sak 10/08 Eierrepresentasjon i kommunale barnehager 
Sak 11/08 Mulighetsstudie - Flaen barnehage 
Sak 12/08 Aktivitetsshus/ idrettsbarnehage - "sambrukshus" 
Sak 13/08 Retningslinjer for arbeid i Bydel Groruds fagkomiteer, arbeidsutvalg og bydelsutvalg 
Sak 14/08 Det kulturelle mangfoldåret 2008 
Sak 15/08 Søknad om bevilling - Next Door AS
Sak 16/08 Søknad om sjenkebevilling - Haveli Tandoori
Sak 17/08 Eventuelt
Sak 18/07 Mulighetsutredning Nordtvet gård
Sak 19/07 Vinmonopol i Bydel Grorud
(12.12.08)