Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

BU-møter 2010

 

Protokoll fra BU 16.12.2010

BU sakskart til møte 16.12.2010

Saker til behandling:

Sak 97/10    Godkjenning av innkalling og dagsorden til BU møte 16.12.2010
Sak 98/10    Godkjenning av protokoll fra BU møte 18.11.2010
Sak 99/10     Protokoller til orientering
Sak 100/10   Orienterings- og referatsaker
Sak 101/10   Protokoller fra Tilsynsutvalg I og II 2010
Sak 102/10   Handlingsplan 2011 Grorudalssatsingen
Sak 103/10   Forslag til oppkalle vei, gate, plass etter Elfin Svevad
Sak 104/10   Folkehelsestrategi 2010-2020
Sak 105/10   Strategi for arbeidet med eldre for perioden 2011-2015
Sak 106/10   Budsjett 2011- økonomiplan 2011-2014
Sak 107/10   Status på AHUS
Sak 108/10   Den fremtidige organiseringen av Aker sykehus
Sak 109/10   Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2011. Ungdomstiltak og tiltak mot fattigdom
Sak 110/10   Eventuelt

Foreløpig protokoll fra BU møte 18.11.2010

BU sakskart til BU møte 18.11.2010 kl. 18:00 i Ammerudveien 20, 4 etasje.

Vedleggshefte til BU møte 18.11.2010.

Saker til behandling:

Sak 82/10    Godkjenning av innkalling og dagsorden til BU møte 18.11.2010
Sak 83/10:   Godkjenning av protokoll fra BU møte 23.09.2010
Sak 84/10:   Protokoller til orientering
Sak 85/10:   Orienterings- og referatsaker
Sak 86/10:   Møteplan for Arbeidsutvalget og Bydelsutvalget våren 2011
Sak 87/10:   Statusrapport økonomi per september 2010
Sak 88/10:   Høring - forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo
Sak 89/10:   Folkehelsestrategi 2010-2020
Sak 90/10:   Strategi for arbeidet med eldre for perioden 2011-2015
Sak 91/10:   Omdømme-orientering om omatale av bydel Grorud i massemedia
Sak 92/10:   Budsjett 2011-presentasjon av bydelsdirektørens forslag
Sak 93/10:   Forslag til oppkalle vei, gate, plass etter Elfin Svevad
Sak 94/10:   Eventuelt

 

 BU møte 21.10.2010 er AVLYST

Protokoll fra BU 23.09.2010

BU sakskart til BU møte 23.09.2010 kl. 18:00 i Ammerudveien 20, 4 etasje.

Saker til behandling:

Sak 68/10    Godkjenning av innkalling og dagsorden til BU møte 23.09.2010
Sak 69/10    Godkjenning av protokoll fra BU møte 10.06.2010
Sak 70/10    Protokoller til orientering
Sak 71/10    Orienterings- og referatsaker
Sak 72/10    Bruk av feriefullmakt 2010
Sak 73/10    Oppnevning av nytt medlem til Bydelsutvalget
Sak 74/10    Orientering om byrådssak 147/10 Strategisk utvikling av Legevakten i Oslo
Sak 75/10    Søknad om bevilling-People Shop Tropisk Matvarehandel
Sak 76/10    Søknad om bevilling Ammerud Dagligvare
Sak 77/10    Strategisk plan 2010-2013
Sak 78/10    Tertialrapport pr 31.08.2010
Sak 79/10    Høring NOU 2010:5 Aktiv Deltagelse, likeverd og inkludering- et helhetlig hjelpemiddeltilbud
Sak 80/10    Bystyremelding 1/2010 Rusomsorgen i Oslo
Sak 81/10    Eventuelt

 Protokoll 10.06.2010

Foreløpig protokoll 10.06.2010

BU sakskart til BU møte 10.06.2010 kl. 18:00 i Ammerudveien 20, 4 etasje.

Sakskart 2

Saker til behandling:
Sak 46/10   Godkjenning av innkalling og dagsorden til BU møte 10.06.2010
Sak 47/10   Godkjenning av protokoll fra BU møte 22.04.2010
Sak 48/10   Protokoller til orientering
Sak 49/10   Protokoller fra Tilsynsutvalg II
Sak 50/10   Orienterings- og referatsaker
Sak 51/10   Oppnevning av nye medlemmer fra Fremskrittpartiet til Bydelsutvalget, Arbeidsutvalget, Byutvikling, samferdsel og 
                      Helse- og sosial komiteen.    
Sak 52/10   Regnskapsrevisjonen 2009 for Bydel Grorud
Sak 53/10   Tertialrapport 1. tertial 2010 for Bydel Grorud
Sak 54/10   Arbeidet med Seniorplan for perioden 20100-2015
Sak 55/10   Årsmelding for Groruddalssatsingen 2009
Sak 56/10   Høring av nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor
Sak 57/10   Hovedopptak til barnehagene i Bydel Grorud 2010
Sak 58/10   Orientering om planene for etablering av nye boliger for psykisk utviklingshemmede
Sak 59/10   Bydelsutvalgets tilsynsansvar
Sak 60/10   Anmoding om ervervelse av Shoddyfabrikken Gnr. 94, bnr 206 i Kalbakkveien 46, 0953 Oslo
Sak 61/10   Grorudveien 3-5
Sak 62/10   Høringsuttalelse til helsedirektoratets rapport IS 1803 Et trygt fødetilbud-orienteringssak
Sak 63/10   Høring-Utredning av muligheter og behov innen geriatri og rehabilitering ved Ahus fra 2011-
                     orienteringssak
Sak 64/10   Eventuelt

Innkalling og sakskart 

 

  

BU-sakskart 22.04.2010 kl. 18:00 Ammerudveien 20, 4. etasje.

Innkalling og sakskart

Sakskart 2

Sakskart 3

Vedleggshefte

Saker til behandling:
Sak 30/10   Godkjenning av innkalling og dagsorden til BU-møte 22.04.2010
Sak 31/10   Orientering om AHUS v/adm.dir. Øyvind Graadal
Sak 32/10   Godkjenning av protokoll fra BU-møte 18.03.2010
Sak 33/10   Protokoller til orientering
Sak 34/10   Oriengerings-og referatsaker
Sak 35/10   Oppfølging av diskusjonsnotat: Fakta om innvandrere, levekår og intergrering
Sak 36/10   Statusrapport økonomi pr mars 2010
Sak 37/10   Saldering av budsjett våren 2010
Sak 38/10   Status for vedtak fattet av Bydelsutvalget i 2009
Sak 39/10   Barne-og ungdomstiltak i større bysamfunn 2010-Ungdomstiltak og Tiltak mot fattigdom-orientering
Sak 40/10   Møteplan for Arbeidsutvalget og Bydelsutvalget 2. halvår 2010
Sak 41/10   Protokoller for Tilsynstuvalg II
Sak 42/10   Eventuelt

 

 

BU-sakskart 18.03.2010 kl. 18:00 Ammerudveien 20, 4 etasje.

Innkalling og sakskart

Saker til behandling:
Sak 20/10   Godkjenning av innkallilng og dagsorden til BU-møte 18.03.2010
Sak 21/10   Godkjenning av protokoll fra BU møte 18.02.2010
Sak 22/10   Protokoller til orientering
Sak 23/10   Orienterings- og referatsaker
Sak 24/10   Referat fra Startmøte Budjettoppfølging 2010-Bydel Grorud
Sak 25/10   Statusrapport økonomi per februar 2010
Sak 26/10   Diskusjonsnotat: Innvandrere, levekår og integrering
Sak 27/10   Eventuelt

 

Foreløpig protokoll

Protokoll

 

 

Bu-sakskart 18.02.2010 kl 18.00 Ammerudveien 20, 4. etasje

Innkalling og sakskart:

Sak 1/10   Godkjenning av innkalling og dagsorden til BU-møte 18.02.2010
Sak 2/10   Godkjenning av protokoll fra BU-møte 17.12.2010
Sak 3/10   Protokoller til orientering
Sak 4/10   Orienterings- og referatsaker
Sak 5/10   Grorudparken - Innspill til videre arbeid
Sak 6/10   Presentasjon av spørreundersøkelse blant 9. og 10. klassinger i Bydel Grorud om bruk av rusmidler
Sak 7/10   Rapport og regnskap 2009 for Et sted å være
Sak 8/10   Regnskap 2009 og Bydel Grorud
Sak 9/10   Årsberetning og årsstatistikk 2009
Sak 10/10 Evaluering av Groruddalsbydelens sykehustilhørighet
Sak 11/11 Innstillining av nytt medlem til driftsstyre ved Bjøråsen skole
Sak 12/10 Eventuelt

 

 Sakskart 18.02.2010

Foreløpig protokoll:

 Protokoll

 

-------------------------------