Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Saksgang for behandling i bydelsutvalget og komiteene

Bydelsutvalget er bydelens øverste politiske organ. Bydelsutvalget har tre komiteer: Helse- og sosialkomiteen, Kultur- og oppvekstkomiteen og Byutviklings- og samferdseskomiteen. Komiteene er saksforberedende komiteer, og avgir innstillinger til bydelsutvalget. Bydelsutvalget kan delegere komiteene myndighet til å avgjøre enkeltsaker som ikke er prinsippielle, eller avgi høringsuttalelser på nærmere angitte fagområde.

Saksbehandling

Bydelsdirektøren ved administrasjonen, er saksbehandler for bydelsutvalget og komiteene. Skriftlige henvendelser til bydelsutvalget og komiteene skal sendes administrasjonen, som har ansvar for eventuell saksbehandling og for at sakene kommer til komite eller bydelsutvalg.

Bydelsdirektøren innstiller i saker som skal behandles i bydelsutvalget. Det er saker som er knyttet til områder bydelen har ansvar for, eller kan mene noe om, som kommer fra byråd og bystyre, fra andre instanser og fra innbyggere i bydelen. Bydelsadministrasjonen fremmer også saker på eget initiativ. Bydelsutvalget tar også initiativ til saker som behandles i bydelsutvalget og i komiteene. Bydelsutvalget eller bydelsutvalgets arbeidsutvalg bestemmer om en sak skal behandles i komite før den kommer til bydelsutvalget.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget til bydelsutvalget består av fem medlemmer. Det ledes av bydelsutvalgets leder, og gruppelederne i partiene er medlemmer. Det vil si at alle fem partier som er representert i bydelsutvalget også er representert i arbeidsutvalget. I samarbeid med arbeidsutvalgets medlemmer, bestemmer leder dagsorden for bydelsutvalgets møter, og hvilke saker som skal behandles i komite, hvis det er tvil om det.

Sakspapirene

Fra det tidspunkt sakene sendes til komiteene og til bydelsutvalget - vanligvis ca. en uke før møtet - er sakene offentlig, og kan leses i bydelsadministrasjonen, Ullern sosialsenter, Smestad sykehjem, Skøyen/Smestad eldresenter, Ullerntunet bo- og behandlingssenter og Ullern eldresenter.

Underretning om vedtak

Etter at sakene er behandlet i bydelstvalget, sørger administrasjonen for at instanser og enkeltpersoner saken angår, blir skriftlig underrettet om vedtaket.

Møtedag

Bydelsutvalget har vanligvis møte den siste torsdagen i måneden (ikke juli, og noe tidligere i desember). Komiteene har møte 14 dager før bydelsutvalgets møte.

Åpen halvtime

Møtene i bydelsutvalget og de andre folkevalgte organene i bydelen, med unntak av Lokal klagenemnd, starter med "åpen halvtime", der publikum har anledning til å fremme synspunkter, uten debatt. Publikum har ikke anledning til å komme med spørsmål eller meningsytringer under organets møte forøvrig. 

Bydelsdirektøren ved administrasjonen, er saksbehandler for bydelsutvalget og komiteene. Skriftlige henvendelser til bydelsutvalget og komiteene skal sendes administrasjonen, som har ansvar for eventuell saksbehandling og for at sakene kommer til komite eller bydelsutvalg.

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ

De 15 medlemmene og varamedlemmene i bydelsutvalget er valgt for fire år av gangen. Bystyret oppnevner utvalget og velger leder og nestleder. Den politiske sammensetningen av bydelsutvalget skal gjenspeile bystyrets sammensetning. Ved kommunevalgene i 1995,1999 og 2003 ble det gjennomført en forsøksordning med direkte valg til bydelsutvalgene i bydelene Bøler, Røa, Sagene-Torshov og Stovner.

Ansvar

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene og skal føre tilsyn og kontroll med tjenestene som utføres av bydelsadministrasjonen. En gang i året blir bydelen tildelt et rammebudsjett som fordeles og forvaltes av bydelsutvalget. Bydelsutvalget har ikke ansvar for drift av sykehus, skolevirksomhet, trafikkregulering eller byplanlegging. Det er heller ikke bydelsutvalgets oppgave å kreve skatter og avgifter fra bydelens befolkning.

Bydelsadministrasjonen er bydelsutvalgets utøvende organ

Administrasjonen innstiller i saker som behandles i bydelsutvalget og står for den praktiske gjennomføringen av bydelsutvalgets vedtak. Innenfor enkelte saksområder har bydelsadministrasjonen fått delegert myndighet til å fatte vedtak. Dette gjelder for eksempel opptak i barnehager, tildeling av sosialhjelp og inntak i sykehjem. Bydelsadministrasjonen utarbeider forslag til budsjett og fører regnskap over bydelens samlede virksomhet. I år 2004 vil Bydel Ullern ha et brutto driftsbudsjett på ca. 339 millioner kroner.