Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget

Kontaktinformasjon

 • Skriftlige henvendelser til bydelsutvalget sendes:
  Bydel Nordre Aker, Postboks 4433 Nydalen, 0403 Oslo
  eller til: postmottak@bna.oslo.kommune.no

 • BU-leder Bent Gether-Rønning treffes i bydelsadministrasjonen en time i forkant av hvert BU-møte, dvs fra kl. 17.00-18.00, eller ved nærmere avtale. 
  Tlf. 413 13 221 
  E-post: bent@gether-ronning.com  

 • Møtesekretær for bydelsutvalget er førstekonsulent
  Marit Neby
  Tlf. 23 47 30 47/40. E-post: marit.neby@bna.oslo.kommune.no
   

Åpen halvtime
Bydelens politiske møter er åpne og starter med en åpen halvtime som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m fl. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag eller protestere.

Åpen halvtime er ikke et debattforum, og det er heller ikke slik at man kan regne med å få svar umiddelbart. Bydelsutvalg tar i møtet bare stilling til saker som er forberedt av administrasjonen og de politiske komiteer og råd. Men utvalget kan ta opp en sak i det etterfølgende møtet på grunnlag av spørsmål i åpen halvtime. Det vanligste er likevel at politikerne ber administrasjonen forberede en sak til senere møte hvis de ønsker belyst et område.

Bydelsutvalgets ansvarsområder og oppgaver
Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer som er valgt for 4 år om gangen.
Medlemmene og varamedlemmene i perioden 2007-2011, er direktevalgt av innbyggerne i bydelen. 

Bydelsutvalgenes ansvarsområder er knyttet til:

 • Lov om barnehager
 • Lov om barneverntjenester
 • Lov om helsetjenester i kommunene
 • Lov om sosiale tjenester
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer
 • Andre lover som pålegger kommunen oppgaver, og oppgaver som bystyret har delegert til bydelen
 • Frivillige kommunale ordninger

Reglement for bydelene - vedtatt av Oslo bystyre 15.10.2003 - oppdatert 07.06.2006
Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune.

Bydelsutvalgets arbeidsoppgaver
- Overordnet ansvar for planlegging og oppfølging innenfor de overnevnte oppgaver
- Ansvar for å vedta budsjett og regnskap for bydelen
- Ansvar for å behandle saker om miljørettet helsevern innen egen bydel
- Avgi innstillinger eller framsette forslag til andre myndigheter, byrådet og bystyret i saker som skal avgjøres i sentralt organ