Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

BU-saker 2004

Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 16.12.2004

Saker til behandling i bydelsutvalget 16. desember 2004

140/2004

 

Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 04.11.2004

141/2004

 

Ullevål stadion-Bergbanen, forslag til reguleringsplan-begrenset høring

142/2004

 

Plan for miljøsertifisering av virksomheter i Nordre Aker

143/2004

 

Flerkjerneutvikling-strategier for byutvikling rundt større knutepunkt i Oslo

144/2004

 

Sandakerveien 102-108-Varsel om reguleringsplan og anmodning om forhåndsuttalelser

145/2004

 

Ny forhåndsvarsling av igangsetting av reguleringsarbeid for Årvoll ridesenter

146/2004

 

Avklaring av bydelstilhørighet for beboere i Årvollveien 52 og 56

147/2004

 

Søknad om bevilling Filologisk forening, Uglebo, Sophus Bugges Hus, Blindern

148/2004

 

Søknad om utvidet åpningstid, China Palace

149/2004

 

Nordberghjemmet-rapport fra befaring 11.11.2004

Vedlegg

 

150/2004

 

Sykehjemsplasser i drift pr. 30.11.2004

151/2004

 

Revisjon av beboerregnskap 2003

152/2004

 

Oppnevning av nye representanter til driftsstyrer ved skoler i Bydel Nordre Aker

153/2004

 

Sammenslåing av HS-komité og BUK-komité gjeldende fom januar 2005

154/2004

 

Budsjettjustering 2004

155/2004

 

Internkontroll økonomiforvaltning

156/2004

Strategisk plan for Bydel Nordre Aker 2005-2007

Vedlegg

 

157/2004

 

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2005

158/2004

Budsjett 2005-tilleggsinnstilling

Saker til behandling i bydelsutvalget 4. november 2004

117/2004

Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 07.10.2004

 

118/2004

Togtilbudet til stasjoner langs Gjøvikbanen

 

119/2004

Forslag om forkjørsregulering Grefsenveien/Kjelsåsveien

 

120/2004

Avfallsplan for Oslo 2005-2008 høring

 

121/2004

Kommunedelplan for friluftsliv - Oslo kommune 2005-2008 prioritering av tiltak for friluftsliv

 

122/2004

Søknad om rammetillatelse - ombygging Grefsenveien 57

 

123/2004

Varsel om forslag til bebyggelsesplan og mindre vesentlig endring i reguleringsplan - Gunnar Scheldrups vei

 

124/2004

Ullevål stadion Bergbanen - forslag til offentlig ettersyn - forslag til endret reguleringsplan

 

125/2004

Vei 1 Ullevål stadion - forslag til endret reguleringsplan

 

126/2004

Kjelsåsveien 160 - forslag til endret reguleringsplan

 

127/2004

Kollhytta-rammetillatelse for gjenoppbygging

<P style="MARGIN: 0

Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 16.12.2004

Saker til behandling i bydelsutvalget 16. desember 2004

140/2004

 

Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 04.11.2004

141/2004

 

Ullevål stadion-Bergbanen, forslag til reguleringsplan-begrenset høring

142/2004

 

Plan for miljøsertifisering av virksomheter i Nordre Aker

143/2004

 

Flerkjerneutvikling-strategier for byutvikling rundt større knutepunkt i Oslo

144/2004

 

Sandakerveien 102-108-Varsel om reguleringsplan og anmodning om forhåndsuttalelser

145/2004

 

Ny forhåndsvarsling av igangsetting av reguleringsarbeid for Årvoll ridesenter

146/2004

 

Avklaring av bydelstilhørighet for beboere i Årvollveien 52 og 56

147/2004

 

Søknad om bevilling Filologisk forening, Uglebo, Sophus Bugges Hus, Blindern

148/2004

 

Søknad om utvidet åpningstid, China Palace

149/2004

 

Nordberghjemmet-rapport fra befaring 11.11.2004

Vedlegg

 

150/2004

 

Sykehjemsplasser i drift pr. 30.11.2004

151/2004

 

Revisjon av beboerregnskap 2003

152/2004

 

Oppnevning av nye representanter til driftsstyrer ved skoler i Bydel Nordre Aker

153/2004

 

Sammenslåing av HS-komité og BUK-komité gjeldende fom januar 2005

154/2004

 

Budsjettjustering 2004

155/2004

 

Internkontroll økonomiforvaltning

156/2004

Strategisk plan for Bydel Nordre Aker 2005-2007

Vedlegg

 

157/2004

 

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2005

158/2004

Budsjett 2005-tilleggsinnstilling

Saker til behandling i bydelsutvalget 4. november 2004

Saker til behandling i bydelsutvalget 7. oktober 2004

102/2004

Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 02.09.2004

 

103/2004

Grefsenkollveien 14 - Varsel om reguleringsplan

 

104/2004

Sognsveien 66 - Endret reguleringsplan

 

105/2004

Rønningen folkehøgskole - forslag til endret reguleringsplan

 

106/2004

Rammetillatelse - Gaustadalléen 21

 

107/2004

Finnerud sportsstue - søknad om rammetillatelse

 

108/2004

Kommunedelplan for idrett - Oslo kommune 2005-2008 - Invitasjon til å komme med innspill

 

109/2004

Oppnevning av fast representant og vara til idrettens samarbeidsutvalg og friluftslivets samarbeidsutvalg

 

110/2004

Rapportering av formelle klager i Bydel Nordre Aker
1. halvår 2004

 

111/2004

Tertialrapport 2. tertial 2004 for Bydel Nordre Aker
Vedlegg (pdf)

 

112/2004

Justering av budsjett

 

113/2004

Behov for sykehjemsplasser i Bydel Nordre Aker

 

114/2004

Sykehjemsplasser i drift pr. 30.09.2004

 

115/2004

Oppdatering - nye barnehageplasser i Bydel Norde Aker

 

Saker til behandling i bydelsutvalget 2. september 2004

80/2004

Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 10.06.2004

 

81/2004

Innføring av miljøeffektivitet i Oslo kommunes virksomheter

 

82/2004

LA21-arbeid i Bydel Nordre Aker

 

83/2004

Grefsen stasjonsby - Varsel om offentlig ettersyn - Forslag til endret reguleringsplan

 

84/2004

Varsel om offentlig ettersyn - Forslag til reguleringsplan for Apalveien 43 og Blindernveien 48

 

85/2004

Situasjonsrapport 1. tertial 2004, Grefsen-Kjelsås frivillighetssentral

 

86/2004

Rapport datert 13.05.2004, fra tilsyn Nordberghjemmet

Vedlegg: Tilsynsrapporten (pdf)

 

87/2004

Rapport datert 24.06.2004, fra tilsyn Nordberghjemmet

Vedlegg: Tilsynsrapporten (pdf)

 

88/2004

Rapport datert 21.04.2004, fra tilsyn Tåsenhjemmet

Vedlegg: Tilsynsrapporten (pdf)

 

89/2004

Rapport datert 28.04.2004, fra tilsyn Lillohjemmet

Vedlegg: Tilsynsrapporten (pdf)

 

90/2004

Rapport datert 23.06.2004, fra tilsyn Lillohjemmet

 

91/2004

Rapport datert 14.06.2004, fra tilsyn Grefsenhjemmet

 

92/2004

Rapport datert 24.06.2004, fra tilsyn Nordhagan alders- og sykehjem

 

93/2004

Tilsynsutvalg for dagsenter i Kapellveien 8A

 

94/2004

Sykehjemsplasser i drift pr 30.06.2004 og 31.07.2004

 

95/2004

Betalingssatser for deltidsplasser i kommunale barnehager i Bydel Nordre Aker

 

96/2004

Nordberghjemmet - Resultatregnskap 2003, revisjonsberetning og årsberetning

 

97/2004

Driftsstyrer ved skolene - oppnevning av representanter

 

98/2004

Søknad om bevilling fra Vinmonopolet, avd. Sognsveien

 

99/2004

Søknad om bevilling fra stiftelsen Blindern studenthjem - utvidet bevilling for sluttet selskap

 

100/2004

Justering av budsjett

 

101/2004

Uttreden og suppleringsvalg til Nordre Aker bydelsutvalg - Arbeiderpartiet

 

Saker til behandling i bydelsutvalget 10. juni 2004

53/2004

Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 06.05.2004

 

54/2004

Forslag til reguleringsplan for Sørbråten - Varsel om offentlig ettersyn

Vedtak

55/2004

Forslag til reguleringsplan for Solemskogen - Varsel om offentlig ettersyn

Vedtak

56/2004

Gjerdrums vei 12 - bruksendring til kafé/bar

Vedtak

57/2004

Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen - høring

Vedtak

58/2004

Rapport fra tilsyn ved Nordhagan alders- og sykehjem

Vedtak

59/2004

Årsmelding fra Grefsen-Kjelsås eldresenter

Vedtak

60/2004

Årsrapport 2003 fra tilsynsutvalget for sykehjem i Bydel Sogn

Vedtak

61/2004

Sykehjemsplasser i drift i Bydel Nordre Aker

Vedtak

62/2004

Søknad fra Peppes Pizza, Nydalsveien 36, om serverings- og alminnelig skjenkebevilling / fornyelse av bevilling

Vedtak

63/2004

Tildeling av frivillighetsmidler 2004

Vedtak

64/2004

Rapport fra tilsyn 30.03.2004

Vedtak

65/2004

Status for forebyggende ungdomsarbeid i Bydel Nordre Aker

Vedtak

66/2004

Orientering om endringer i Lov om vern mot tobakkskader

Vedtak

67/2004

Bussrute 37 tilbake til Kjelsås

Vedtak

68/2004

Gamle Maridalsvei 10 - søknad om delingstillatelse

Vedtak

69/2004

Fastsetting av møtehonorar til medlemmer av råd og utvalg i bydelen

Vedtak

70/2004

Budsjettjustering av avsetning Ungbo - Bydelsreform

Vedtak

71/2004

Resultatregnskap 2003 - revisjonsberetning og årsberetning for Nordberghejmmet

Vedtak

72/2004

Tilsynsplan for Bydel Nordre Aker - miljørettet helsevern

Vedtak

73/2004

Fullmakter for sommeren 2004

Vedtak

74/2004

Brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester - høring

Vedtak

75/2004

Budsjettrevisjon 2004

Vedtak

76/2004

Tertialmelding

Vedtak

77/2004

Investeringssøknad

Vedtak

78/2004

Omsorgsbolig i Vinkelveien 3

Vedtak

                Saker til behandling i bydelsutvalget 6. mai 2004

52/2004

Kriteriesystemet - høring

 

51/2004

Revisjonsberetning for bydelene Sogn og Grefsen-Kjelsås

vedlegg 1

vedlegg 2

 

50/2004

Ullevål Hageby seniorsenter - årsmelding og regnskap 2003

 

49/2004

Årsplan 2004 - Marka eldresenter

 

48/2004

Planarbeid eldre/funksjonshemmede

Vedtak

47/2004

Plattform 2 på Kjelsås stasjon stenges

Vedtak

46/2004

Vårrengjøring av Oslos gater

Vedtak

45/2004

Forslag til reguleringsplan for Tonsenveien 24 og Fagerliveien 13, 15, 17 og 19

Vedtak

44/2004

Forslag til endret reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by

Vedtak

43/2004

Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri - forslag til endret reguleringsplan

Vedtak

42/2004

Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 01.04.2004

 

Saker til behandling i bydelsutvalget 1. april 2004
Saker til behandling i bydelsutvalget 4. mars 2004

 

40/2004

Fritakssøknad og suppleringsvalg til Bydel Nordre Aker - Arbeiderpartiet

Vedtak

 

39/2004

Grefsen-Kjelsås eldresenter - årsmelding og årsregnskap 2003.

Vedtak

38/2004

Tåsen seniorsenter - årsrapport og årsregnskap 1003.

Vedtak

37/2004

Årsmelding 2003 for Bydel Grefsen-Kjelsås og Bydel Sogn.

Vedtak

36/2004

Beredskapsplan for Bydel Nordre Aker.

Vedtak

35/2004

Årsrapport fra tilsynsutvalget for Grerfsenhjemmet 2003.

Vedtak

34/2004

Årsmelding for 2003 for tilsynsutvalg for Nordberghjemmet og Sogn Aktivitetshus.

Vedtak

33/2004

Økt inntak av barn i bydelens barnehager.

Vedtak

32/2004

Forslag til disponering av midler til kulturtiltak i Bydel Nordre Aker i 2004. Retningslinjer for tildeling av frivillighetsmidler.

Vedtak

31/2004

Høringsutkast. Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger.

Vedtak

30/2004

Oset-utbyggingen. Trafikksikrings- og støyreduksjoner langs Frysja- og Maridalsveien

Vedtak

29/2004

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 7 for boligområdet Sogn Hageby vedrørende lukking av bekk

Vedtak

28/2004

Forslag til endret reguleringsplan for Midtoddveien 12, gnr 72 bnr 65 og 89, Kjelsås

Vedtak

27/2004

Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 04.03.2004

 

 

26/2004

Oppnevning av Råd for funksjonshemmede i Bydel Nordre Aker

Vedtak

 

25/2004

Miljø- og samferdselsplan og mulighetsplan for fellesrommene - oppfølging av tidligere vedtak

Vedtak

24/2004

Gaustadveien, gnr. 42, bnr 140 og del av bnr. 132 - forslag til reguleringsplan

Vedtak

23/2004

Sykehjemssituasjonen i Bydel Nordre Aker

Vedtak

22/2004

Høring - "Reell valgfrihet - prinsipper for omdanning av kommunalt eide sykehjem til kommunale foretak"

 

Vedtak

21/2004

Årsrapport for Eldrerådet - Bydel Sogn 2003

Vedtak

20/2004

Årsrapport for Eldrerådet - Bydel Grefsen Kjelsås 2003

Vedtak

19/2004

Grefsenhjemmet - rapport fra tilsynsbesøk 17.12.03

Vedtak

18/2004

Cafe Le Swing - søknad om fornyet skjenkebevilling

Vedtak

17/2004

Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 05.02.2003

 

Referatsaker til orientering

 

 

 

Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 19.02.2004

 

 

 

Protokoll fra møte i MPS 16.02.2004

 

 

 

Protokoll fra møte i HS 09.02.2004

 

 

 

Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 23.02.2004

 

 

 

Protokoll fra møte i MBU 23.02.2004

 

 

 

 Saker behandlet i bydelsutvalget 5. februar 2004

16/2004

Budsjett 2004 byrådssak 1364/03

Vedtak

15/2005

Budsjettjustering 1/2004

Vedtak

14/2004

Oppnevning av driftsstyrerepresentanter ved skolene

Vedtak

13/2004

Oppnevning av samarbeidsutvalg i kommunale barnehager (SU)

Vedtak

12/2004

Oppnevning av Lokal klagenemnd

Vedtak

11/2004

Oppnevning av Tilsynsutvalg ved sykehjem

Vedtak

10/2004

Foregangskommuneprosjektet i LA21 - 2002-2004 - videre deltagelse

Vedtak

09/2004

Gaustadveien, gnr. 42, bnr 140 og del av bnr. 132 - forslag til reguleringsplan

Vedtak

08/2004

Gaustadbekkdalen, Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk - Konsekvensutredning til offentlig ettersyn

 

Vedtak

07/2004

Sognsveien 66 - Reguleringsforslag til offentlig ettersyn

Vedtak

06/2004

Sogn aktivitetshus - rapport fra tilsynsbesøk 03..11.03

Vedtak

05/2004

Nordberghjemmet - rapport fra tilsynsbesøk 28.11.03

Vedtak

04/2004

Tåsenhjemmet - rapport fra tilsynsbesøk 02.12.03

Vedtak

03/2004

Tåsenhjemmet - rapport fra tilsynsbesøk 15.12.03

Vedtak

02/2004

Oppnevning av Ungdomsråd i Bydel Nordre Aker

Vedtak

01/2004

Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 18.12.2003

 

Referatsaker til orientering

 

 

 

Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 21.01.2004

 

 

 

Protokoll fra møte i MPS 19.01.2004

 

 

 

Protokoll fra møte i BUK 19.01.2004

 

 

 

Protokoll fra møte i HS 19.01.2004

 

 

 

 

 

 

117/2004

Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 07.10.2004

 

118/2004

Togtilbudet til stasjoner langs Gjøvikbanen

 

119/2004

Forslag om forkjørsregulering Grefsenveien/Kjelsåsveien

 

120/2004

Avfallsplan for Oslo 2005-2008 høring

 

121/2004

Kommunedelplan for friluftsliv - Oslo kommune 2005-2008 prioritering av tiltak for friluftsliv

 

122/2004

Søknad om rammetillatelse - ombygging Grefsenveien 57

 

123/2004

Varsel om forslag til bebyggelsesplan og mindre vesentlig endring i reguleringsplan - Gunnar Scheldrups vei

 

124/2004

Ullevål stadion Bergbanen - forslag til offentlig ettersyn - forslag til endret reguleringsplan

 

125/2004

Vei 1 Ullevål stadion - forslag til endret reguleringsplan

 

126/2004

Kjelsåsveien 160 - forslag til endret reguleringsplan

 

127/2004

Kollhytta-rammetillatelse for gjenoppbygging

 

128/2004

Situasjonsrapport 2. tertial 2004, Frivillighetssentralen Grefsen/Kjelsås

 

129/2004

Rapport fra tilsynsutvalget Nordberghjemmet, datert 21.09.2004

 

130/2004

Rapport fra tilsynsutvalget Tåsenhjemmet, datert 21.06.2004

 

131/2004

Rapport fra tilsynsutvalget Grefsenhjemmet, datert 15.09.2004

 

132/2004

Rapport fra tilsynsutvalget Nordhagan alders- og sykehjem, datert 01.09.2004

 

133/2004

Rapport fra tilsynsutvalg Sogn aktivitetshus og Kapellveien dagsenter, datert 26.08.2004

 

134/2004

Rapport fra tilsynsutvalg Sogn aktivitetshus og Kapellveien 8a avlastningsenheten, datert 22.09.2004

 

135/2004

Sykehjemsplasser i drift pr 31.10.2004

 

136/2004

Hovedprinsipper for organisering av IKT-funksjonen i Oslo kommune

 

137/2004

Budsjettjustering 2004

 

138/2004

Gullhaugveien 7 - endring av leiekontrakt