Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Bjerke > Komiteer og råd

Komitéer og råd

Komiteene

Komiteer som er oppnevnt av bydelsutvalget, består av representanter fra de politiske partiene. Komitéene skal være saksforberedende organer for bydelsutvalget. Bydelsutvalget kan delegere sin høringskompetanse til komitéene. 

Bjerke bydelsutvalg har to fagkomiteer; Miljø- og samferdselskomiteen,  og Kultur- og oppvekstkomiteen. Helse- og sosialkomiteen ble nedlagt i april 2013.

Kultur- og oppvekstkomiteen har 7 medlemmer.  Komiteen skal forberede bydelsutvalgets behandling av saker som omhandler barn, ungdom, kultur og nærmiljø.

Miljø- og samferdselskomiteen har 7 medlemmer. Komiteen forbereder bydelsutvalgets behandling av saker av teknisk art eksempelvis saker som omhandler trafikk, miljø, plansaker og reguleringsplaner.

Rådene

Rådene har politisk oppnevnte representanter, resten av medlemmene er valgt fra de ulike interessegruppene
Bydel Bjerke har Eldreråd, Ungdomsråd og Råd for funksjonshemmede. Disse brukerrådene skal være et rådgivende politisk uavhengig organ for  bydelsutvalget.  

Eldreråd velges av flertallsvalg i Bydelsutvalget. Flertallet av medlemmene skal bestå av alderspensjonister i bydelen.
De kan uttale seg i saker som gjelder sektorplaner, tiltak og planer i sosial- og helsesektoren, boligprogram og reguleringsplaner. Videre for samferdselssaker, kommunikasjonsplaner, kulturtiltak og andre kommunale tiltak som vedkommer eldre.

Ungdomsråd skal bestå av og velges av bydelens unge i aldersgruppen 13-18 år. Bydelsutvalget fastsetter antall medlemmer i rådet. Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdom i spørsmål som angår deres oppvekstmiljø og fritid i Bjerke bydel. Rådet skal være kontaktorgan på tvers av organisasjonstilknytning og partitilhøringhet.

Råd for funksjonshemmede oppnevnes av bydelsutvalget. De funksjonshemmedes organisasjoner skal være representert i rådet. Råd for funksjonshemmede skal sette saker som er særlig viktige for funksjonshemmede på det politiske kartet, og være en pådrivere for gode løsninger i praksis.