Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Gamle Oslo > Styringssystem

Styringssystem

Oppgaver og fullmakter

Bydelens arbeidsområde er knyttet til:

- lov om barnehager av 6. juni 1975 nr. 30
- lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
- lov om helsetjenestene i kommunene av 19. november 1982 nr. 66
- lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 nr. 81
- lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august 1994
- kommunale oppgaver etter andre ordninger som bystyret delegerer

Hver bydel ledes politisk av et bydelsutvalg og administrativt av en bydelsdirektør. Oslo kommune har fått dispensasjon fra kommunelovens § 23 nr 1 slik at bydelsutvalget kan delegere myndighet til bydelsadministrasjonen. Bydelsdirektøren er administrativt underlagt kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester.

Bydelene har ansvar for å organisere tjenestetilbudet innen sine arbeidsområder til sine innbyggere innenfor en budsjettramme som fastsettes av bystyret. Budsjettrammen beregnes ut fra et kriteriesystem som tar utgangspunkt i demografiske og sosiøkonomiske egenskaper ved befolkningen i hver bydel. 

Bydelsutvalget kan gjøre sine prioriteringer når det gjelder innsatsen på de enkelte tjenesteområder, men er ansvarlig for at budsjettrammen holdes.

Bydelenes ansvarsområde omfatter i hovedsak følgende:

-  Allmenlegetjeneste, skolehelsetjeneste, helsestasjoner, hjemmesykepleie,
   miljørettet helsevern
-  Ergo- fysioterapitjenesten
-  Sosialkontortjeneste, støttekontakter, økonomisk sosialhjelp
-  Barnevern, fritidsklubber, feltarbeid blant ungdom
-  Arbeid med boligspørsmål for vanskeligstilte
-  Bo og behandlingstilbud for rusmisbrukere
-  Bosetting og integrering av flyktninger
-  Sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger, eldresentre 
   dagsentre for eldre og funksjonshemmede og trygghetsalarmer
-  Hjemmehjelp, altmuligmannstjeneste, omsorgslønn og avlastnings-
   tiltak for funksjonshemmede
-  Boliger og dagsentra for psykisk utviklingshemmede
-  Barnehager og barneparker
-  Støtte til lokale kulturtiltak, frivillige aktiviteter og utbedring av parker
   og friområder
-  Byggherre- og forvaltningsansvar for egne bygninger og anlegg

-  TT-kjøring