Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Sakskart Ullern bydelsutvalg 27.03.2014

Protokoll fra bydelsutvalgets møte 27.03.2014
Protokollen godkjennes endelig i bydelsutvalgets møte 15.05.2014

Spørsmål vedrørende møtet rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch

Saksnr Tittel Vedlegg
PS 14/22 Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 27.03.2014  X
PS 14/23 Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 12.02.2014 X
PS 14/24 Suppleringsvalg bydelsutvalgets komiteer  
PS 14/25 Mottak av gave X
PS 14/26 Utredning om botilbud for mennesker med demens i Omsorg+  
PS 14/27 Fornyet driftsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse, Oslo fylkeslag X
PS 14/28 Søknad om bevilling i forbindelse med utvidelse av areal - Eurest AS X
PS 14/29 Frivilligmelding X
PS 14/30 Retningslinjer og søknadsskjema for tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter i Bydel Ullern X
PS 14/31 Prinsessealleen 8 - uttalelse til forslag til reguleringsplan - offentlig ettersyn  X
PS 14/32 Hoffsveien 65B - uttalelse til forslag til reguleringsplan - offentlig ettersyn X
PS 14/33 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene gnr 3 bnr 555 (krysset Drammensveien - Nedre Skøyen vei)   X
PS 14/34 Mustad vei 1A - varsel om små reguleringsendringer X
PS 14/35 Videre arbeid med bakgrunn i mulighetsstudie for Skøyenområdet  
PS 14/36 Rapport fra tilsynsbesøk Silurveien dagsenter 24.10.2013 X
PS 14/37 Rapport fra tilsynsbesøk Madserud sykehjem 28.01.2014 X
PS 14/38 Rapport fra tilsynsbesøk Øvre Skogvei bolig 28.01.2014 X
OS 14/6 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2014-2015, etter innspill fra rådet X
OS 14/7 Rapportering virksomhetsstyring pr februar 2014 X
OS 14/8 Referat fra oppstartsmøte med Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) X
OS 14/9 Referat fra arbeidsutvalgets møte 17.03.2014 X