Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalgets mandat

Hver bydel ledes politisk av et bydelsutvalg (BU) og administrativt av en bydelsdirektør. Bydelsadministrasjonen med bydelsdirektøren som øverste leder er underlagt både byrådet og bydelsutvalget. Bydelsutvalget består av 15 medlemmer og varamedlemmer.

Bydelsutvalget har ansvar for planlegging og oppfølging av de desentraliserte kommunale oppgavene, dvs. å forvalte, ivareta og drive sosial-, eldre-, barne- og ungdoms- og primærhelsetjenesten i bydelen. Bydelsutvalget skal også føre tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Årlig tildeler bystyret i Oslo bydelene et rammebudsjett. Bydelsutvalget kan gjøre sine prioriteringer når det gjelder innsatsen på de enkelte tjenesteområder, og er ansvarlig for at budsjettrammen holdes.

Bydelsutvalget skal:

  • vedta budsjett og regnskap
  • føre tilsyn og kontroll med bydelens virksomhet
  • drive planlegging og oppfølging
  • avgjøre saker ifølge delegert myndighet
  • avgi innstillinger eller fremme forslag til byrådet og bystyret

Åpen halvtime
Møtene i bydelsutvalgene er åpne for publikum, med mindre annet er bestemt ved lov. Innkalling og sakskart til møtene offentliggjøres. Møtene starter med åpen halvtime som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m.fl. Det er da mulig å stille spørsmål og fremme synspunkter til organet uten debatt.

Arbeidsutvalg og komiteer
Bydelsutvalget skal opprette et arbeidsutvalg og ha fastsatt hvilke oppgaver utvalget skal ha. Bydelsutvalget kan også oppnevne komiteer etter lokale behov som saksforberedende organer for bydelsutvalget.

Tilsynsutvalg
Bydelsutvalget skal opprette ett eller flere tilsynsutvalg for institusjoner og hjemmetjenesten.

Råd
I hver bydel skal det være et lokalt eldreråd, råd for funksjonshemmede og ungdomsråd.