Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Møteinnkalling BU 15.05.2014

 

Saker til behandling:

 
BU-sak Sakstittel OKN BUK HSK RPH ER RFF UR
53/2014 Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplan for Oslo
 1. Høringsutkast: Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030. Del 1 Samfunnsdel og byutviklingsstrategi
 2. Høringsutkast: Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030. Del 2 Juridisk arealdel.
 3. Plankart 1 av 2: Hovedkart
 4. Plankart 2 av 2: Sikrings- og faresoner
 5. Temakart T1:  Støy
 6. Temakart T2 og T3: Luftforurensning
 7. Temakart T4: Naturmiljø
 8. Temakart T5; Kulturminnevern
 9. Temakart T6: Storulykke
 10. Temakart T7: Blågrønn struktur i byggesonen
 11. Høringsutkast: Forslag til justeringer og endringer av markagrensen
 12. Kystverket Sørøst 10.01.2014: Konsekvensutredning for utdyping av farled i Indre Oslofjord – Oslos del.
 13. Norconsult 28.06.2013: Transportanalyse for Oslos kommuneplan KP2013.
 14. Bydelsutvalgets vedtak i BU-sak 103/2011
17 10   02 12 06 08
54/2014 Bydelens uttalelse til søknad om rammetillatelse - Dyvekes bru
Vedlegg:
 1. Oversendelsesbrev
 2. Søknad om tillatelse i et trinn
 3. Søknad om dispensasjoner
 4. Avtale om rett til atkomst over Oslo kommunes eiendom
 5. Kart iht avtale om atkomst
 6. Notat om arkeologiske observasjoner i området
 7. Illustrasjon til NIKU
 8. Utomhusplan
 9. Reguleringskart
  11          
55/2014

Frivillighetsmidler 2014
Frivillighetsmidler - Forslag til tildeling
Retningslinjer for tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet

Søknader:
1. Alnaelvas venner
2. Bjørvika Cricket Klubb
3. Etterstad Kolonihager
4. Etterstad Vel
5. Frivillige på KØBB
6. Gamle Oslo Kro- og kirkekor
7. Gamlebyen beboerforening
8. Gamle Oslo Husflidlag
9. Gamlebyen og Grønland menighet
10. Gamlebyen og Grønland menighet
11. Gamlebyen og Grønland menighet
12. Hørselshemmedes landsforbund
13. Horn of Africa voluntary youth group
14. Islamic Cultural Centre Norway
15. Iranians Open Dialogue Center
16. JOY - Joint Organization for Youth
17. Kampen historielag
18. Kampen barne- og ungdomsteater
19. Kultur på Kampen (Kampen Vel)
20. Kampen Vel
21. Kampen bydelshus
22. Klosterengas Venner
23. Kystlaget Viken
24. Lilleberg pensjonistforening
25. Malerhaugen vel
26. Naturvernforbundet Oslo Øst
27. Naturvernforbundet Oslo/Akershus
28. Norsk-Russisk kultursenter
29. Oslo Røde Kors besøkstjeneste
30. Oslo Teatersenter
31. Oslo Røde Kors, ORKIS
32. Oslo Youth Stars
33. Oslo Røde Kors
35. Oslo Janitsjar
36. Primærmedisinsk verksted
37. Regndråpe Kultursenter
38. Shamsa Abbas Moalin
39. Somalisk kvinneforening
40. Somalisk kvinneforening
41. Sommerfrydløkken ungdomsklubb
42. Somalisk ungdom og utvikling
43. Sjakklubben Kampen på brettet
44. Vålerenga Fotball
45. Vålerenga Skoles Musikkorps
46. AL Vålerenga Bydelshus
47. Vrimmelvinge nysirkusgruppe
48. Vafler og Sambusa
49. Vålerenga Janitsjarkorps
50. Vålerenga historielag
 

18            
56/2014 Rapport uanmeldt tilsyn ved Villa Enerhaugen 21.01.2014
1. Rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Villa Enerhaugen 21.01.2014
2. Sykehjemsetatens kommentarer av 06.03.2014
    15        
57/2014 Rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Vålerengen bo- og servicesenter 22.01.2014
1. Sykehjemsetatens kommentarer av 05.02.2014
2. Rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Vålerengen bo- og servicesenter av 22.01.2014 
    16        
58/2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

1. Kvartalsrapport pr 31.03.2014
2. Kvartalsstatistikk pr 31.03.2014
3. Kvartalsrapport for KVP pr 31.03.2014

             
59/2014 Områdesatsing Tøyen - Forslag til geografisk avgrensning
Vedlegg: Levekårsstatistikk
19     03 13 07 09
60/2014 Økonomistatus pr mars 2014
Tabell 1 - måltall for 2014
Tabell 2 - resultat per funksjonsområdet og pr KOSTRA-funksjon
Tabell 3 - resultat pr resultatenhet/avdeling
             
61/2014 Oppsummering av regnskapsrevisjonen 2013
1. Brev fra Kommunerevisjonen av 07.04.2014
2. Årsregnskap vedlegg 2-5
             
62/2014 Ekstern budsjettjustering 2/2014              
63/2014 Områdesatsing Tøyen - Forslag til fordeling av aktivitetsmidler  20     04 14 08 10
64/2014 Internasjonal Torgdag 2014 21            
65/2014 Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved Oslo IX, Lindøya Vest
Søknad om bevilling - OSLOIX, Lindøya vest
22            
66/2014 Bruktmarkedet på Grønland
Kontrakt for leie av kommunal grunn til bruktmarked 
23            
67/2014 Områdesatsing Tøyen - Kolstadgata 1 (ettersendes) 24            

 

Referatsaker:
* Kjølberggata 31 - Innspill til planarbeid - beboer i Brinken
* Innsigelse til planforslag for Kjølberggata 31 - beboer i Brinken
* Innspill til planarbeid for Kjølberggata 31 - Kampen Vel
* Nabovarsel - Brinken 63-65. Påbygg.
* Innspill til planarbeid for planprogram for ny bussterminal Oslo S - Oslo Elveforum
* Underskriftsliste fra beboere i sameiet Grønland Torg