Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Sakskart og protokoller 2012

 

 Møtedato

 Sakskart og saker

 Møteinnkalling

 Nye saker

 Protokoll

 13.09.12

Sakskart

Sak PS 12/75 Økonomisk rapportering pr juli 2012
- Vedlegg 1 - Barnevern
- Vedlegg 1 - Hjemmetjenesten
- Vedlegg 1 - Søknadskontoret
- Vedlegg 1 - Uten tjenesteproduksjon
- Vedlegg 1 - NAV

- Vedlegg 2
- Vedlegg 3
- Vedlegg 4
- Vedlegg 5

Sak PS 12/76 Oppnevning av nytt medlem fra Høyre til bydelsutvalget. Oppnevning av to nye vararepresentanter fra Høyre til bydelsutvalget

Sak PS 12/77 Varsel om utvidet planområde for Gjersrud-Stensrud og mulig justering av markagrensa i Søndre Nordstrand
Vedlegg

Sak PS 12/78 Anmodning om uttalelse til byggetiltak - Rosenholmveien 5
Vedlegg

Sak PS 12/79 Gnr/Bnr 169/26, Avlangruds vei 5, vedr henvendelse om utleie av kommunalt areal
Vedlegg

Sak PS 12/80 Bydelsutvalgets uttalelse til forslag til detaljregulering med konsekvensutredning nytt dobbeltspor Oslo-Ski, Follobanen
Vedlegg

- Presentasjon fra Jernbaneverket

Sak 12/81 Retningslinjer for tildeling av driftsmidler fra Oslo Sør-satsingen
Vedlegg

Sak 12/82 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kantarellen Dagsenter
Vedlegg
SAKEN UTSATT TIL MØTE 25. OKTOBER 2012

Sak PS 12/83 Høring vedr konsesjonssøknad - Jernbaneverket - Mobile Statiske omformerstasjoner på Alna og Holmlia i Oslo kommune
Vedlegg

 Møteinnkalling

 Nye saker
 Sak PS 12/83 Varsel om oppstart - Jordstjerneveien, Mortensrud

 Sak PS 12/84 Høring - videreføring av sentral bestilling og dimensjonering av barnehagekapasiteten i Oslo kommune

 Sak PS 12/85 Søknad om salgsbevilling ved eierskifte Spar Holmlia

Sak PS 12/86 Søknad om salgsbevilling - Kiwi 588 Mortensrud

 Protokoll

 25.10.12

Sakskart

Sak PS 12/88 Økonomisk rapportering pr august 2012
- Vedlegg 1
- Vedlegg 2-5

Sak PS 12/89  Tertialrapport 2. tertial 2012
- Tertialrapport

Sak PS 12/90 Oppnevning av nye representanter til driftsstyrene
- Vedlegg

Sak PS 12/91 Møteplan for bydelsutvalget 1. halvår 2013

Sak PS 12/92 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kantarellen Dagsenter
- Vedlegg
(Utsatt fra forrige møte)

Sak PS 12/93 Utvidet rapportering
- Vedlegg

 Møteinnkalling

 Nye saker
 Sak PS 12/94  Navnsetting av vei Åslandskrysset - Åsland skytefelt

 Sak PS 12/95  Oppnevning av politisk representant fra A til Brukerråd for funksjonshemmede

 Protokoll

 22.11.12

 Sakskart

 Sak PS 12/98 Økonomisk rapportering pr september 2012
 - Vedlegg 1
 - Vedlegg 2 - 5

 Sak PS 12/99 Strategisk plan
 - Strategisk plan

 Sak PS 12/100 Boligbehovsplan 2013 - 2016
  Boligbehovsplan

 Sak PS 12/101 Navnsetting av vei Åslandkrysset - Åsland skytefelt
 UTSATT SAK

 Sak PS 12/102 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kantarellen Dagsenter
 UTSATT SAK

 

 Møteinnkalling

Nye saker
 - Sak PS 12/103  Dalssvingen 8, Mortensrud - Invitasjon til innspill fra bydelen

 - Sak PS 12/104  Oversendelse av byggesak til uttalelse - Enebakkveien

 - Sak 12/105  Maurtuveien 870 - Søknad om midlertidig tillatelse etter PBL § 20-1 bokstav J og dispensasjon etter PBL § 19-1 til fortsatt drift av Åsland Pukkverk

 - Sak 12/106  Ny salgsbevilling Joker Asperud

  - Sak 12/107  Oppnevning av nye vararepresentanter fra Arbeiderpartiet til arbeidsutvalget

 

 Protokoll

 13.12.12

 Sakskart

 Sak PS 12/109  Økonomisk rapportering pr oktober 2012
Vedlegg

 Sak PS 12/110  Budsjett 2013
 Forslag til budsjett 2013
 

 Sak 12/112  Råd for integrering og mangfold i Søndre Nordstrand - Forslag til medlemmer 2013

 Sak 12/113  Vedtak om beboerparkeringsordning

 Sak 12/114  Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2013, tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier

 Sak 12/115  Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2013, tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom og tilskudd til ungdomstiltak (overgangsordning for 2013)

 Møteinnkalling

 Ny sak
 Sak 12/180 - PS 12/111  Tilleggsinnstilling til budsjett 2013 for Bydel Søndre Nordstrand

 Sak 06/563  Høringsuttalelse vedr. kommunal håndheving av politivedtekter

 Protokoll

 
Politiske møter våren 2012

Møtedato 

Sakskart og saker til møtet

Møteinnkalling 

Nye saker

 


Saksframlegg 
09.02.12

ETTERSENDTE SAKER
- PS 12/1
Regnskap 2011

Oslo Sør-satsingen
- Sak PS 12/5
Drift
-Sak PS 12/6 Investeringer

- PS 12/10 Revisjon for idrett og friluftsliv

 Møteinnkalling 09.02.12


NYE SAKER:
- Sak 12/11 
Hvervenbukta - Ingierstrand bad: Varsel om igangsatt arbeid med områdereguleringsplaner med konsekvens-utredning og høring av forslag til to planprogram

- Sak 12/12 Søknad om salgsbevilling fra Rema 1000

 Protokoll


 29.03.12

 Sakskart

 
Sak PS 12/16

 Sak PS 12/17
-
Årsberetning 2011

 Sak PS 12/18

 Sak PS 12/19

 Sak PS 12/20
- Del 1
- Del 2

 Sak PS 12/21

 Sak PS 12/22

 Sak PS 12/23

 Sak PS 12/24

 Sak PS 12/25

 Møteinnkalling

NYE SAKER
- Sak PS 12/26
Helga Vaneks vei - Felt 6, distriktspsykiatrisk senter (DPS) Mortensrud. Planforslag til offentlig ettersyn. Detaljregulering

- Sak PS 12/27 Planprogram Grønmo-området

- Sak PS 12/28 Fornyelser av salgs- og skjenkebevillinger

- Sak 12/29 Oslo Sør-satsingen

- Sak PS 12/30 Fordeling av ekstra midler til tilskuddsordningen Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - spesialsatsing ungdomstiltak

- Sak PS 12/31 Mangfoldsutvalget 2011 - 2015

- Sak PS 12/32 Høring NOU 2012:1 Til barnas beste. Ny lovgivning for barnehagene

- Sak PS 12/33 Oppnevning av representanter til driftsstyrene og samarbeidsutvalgene i de kommunale barnehagene

 Protokoll

 26.04.12

Sakskart

Sak PS 12/35
Økonomisk rapportering pr februar 2012
Vedlegg

Sak PS 12/36
Administrasjonens forslag til fordeling av frivillighetsmidler
- Vedlegg 1
- Vedlegg 2
- Vedlegg 3
- Vedlegg 4

Sak PS 12/37
Oppnevning av observatør fra SV til
helse- og sosialkomiteen

Sak PS 12/38
Helga Vaneks vei - Felt 6,
distriktspsykiatrisk senter (DPS),
Mortensrud - Planforslag til
offentlig ettersyn. Detaljregulering
UTSATT FRA FORRIGE MØTE

Sak PS 12/39
Mangfoldsutvalget 2911-2015

 Møteinnkalling

 

NYE SAKER

Sak PS 12/40
Oppnevning av nye representanter til driftsstyrene fra F

Sak PS 12/41
Trafikkplan

Sak PS 12/42
Oslo Sør-satsingen

Sak PS 12/43
Kommunedelplan for Lofsrud-Mortensrud - Regulering av felt 12 Lofsrud vest til idrett og friluftsmål

Sak PS 12/44
Bydel Søndre Nordstrand, budsjett 2012/2013. Håndtering av fremført merforbruk fra 2011

 

 Protokoll

 31.05.12

Sakskart

Sak PS 12/46 - 11/160
Økonomisk rapportering pr mars 2012
- Vedlegg

Sak PS 12/47 - 12/418
Tertialrapport
- Tertialrapport

 http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.
oslo.kommune.no/oslostatistikken/
andre_publikasjoner/bydelsstatistikken/


Sak PS 12/48 - 12/1536
Møteplan for bydelsutvalget 2. halvår
2012

Sak PS 12/49 - 10/627
Sommerfullmakt til arbeidsutvalget

Sak PS 12/50 - 11/694
Oversikt over søknads- og støtte-
ordninger som berører frivillig
aktivitet, utjevning av levekår
for barn og unge

- Vedlegg

Sak PS 12/51 - 10/583
Skullerud - Enebakkveien. Overføringsledning.
Forprosjekt - Varsel om oppstart av
reguleringsarbeid for ny
hovedvannledning
mellom Skullerud og Enebakkveien.
Planprogram til høring

- Høringsdokument

Sak PS 12/52 - 04/667
Høringsutkast. Plan for idrett og
friluftsliv 2013 - 2016
Høringsdokument:
http://www.bymiljoetaten.oslo.
kommune.no/om_bymiljoetaten/
brosjyrer_og ublikasjoner/planer/
idrett_og_friluftsliv/

Sak PS 12/53 - 06/142
Folkehelseplan
- Forslag Folkehelseplan
- Vedlegg

Sak PS 12/54 - 12/114
Kultur- og miljøpris 2012

 

  Møteinnkalling

 

 NYE SAKER

 Sak PS 12/55 - 11/764
 
Oppnevning av nytt medlem fra Høyre til    bydelsutvalget

 Sak PS 12/56 - 12/503
 
Klemetsrud helse- og sosialsenter (Klemetsrud legesenter) - Legesenter midlertidig oppføring til 01.07.02

 Protokoll

 21.06.12

Sakskart

 Sak 11/160
Økonomisk rapportering pr april 2012
- Vedlegg

- Sak 07/1156 - PS 12/59
Søknad om serverings- og skjenkebevilling i forbindelse med eierskifte - King pub og pizza

- Sak 07/1156 - PS 12/60
Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Eierskifte

- Sak PS 12/61
Oslo Sør-satsingens frivillighetsmidler 2012. Administrasjonens forslag til fordeling

- Sak 07/168 - PS 12/62
Kunngjøring om reguleringsforslag til offentlig ettersyn IV - Vestre Leirskallen, frist 14.05.12 - 25.06.12

- Sak PS 12/63
Oslo Sør-satsingen - Kulturmidler 2012

- Sak 11/160 - PS 12/64
Utvidet rapportring 

- Sak PS 12/65
Mangfoldsutvalget 2012 - 2015
 

 Møteinnkalling

Nye saker
- Sak 12/544 - PS 12/66
Ny leiekontrakt - Rosenholmveien 4B

- Sak 09/432 - PS 12/67
Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter, samt fra uanmeldt tilsyn ved Kantarellen dagsenter
Tilbakemelding fra sykehjemsetaten på uanmeldt tilsyn ved Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter 160611

- Sak 09/432 - PS 12/68
Tilsynsutvalgets rapport for uanmeldt tilsyn 070512 og 251011 og anmeldt tilsyn 310512 ved Hallagerbakken Aktivitetssenter

- Sak 09/432 - PS 12/69
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Grensestien avlastningsbolig 100512 og 111011, samt anmeldt tilsyn 310512

- Sak 11/764 - PS 12/70
Oppnevning av ny nestleder fra H i helse- og sosialkomiteen

- Sak 09/153 - PS 12/71
Gravfelt for muslimske graver på Klemetsrud kirkegård

 Protokoll
 

 

Aktuelle lenker: