Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Møteinnkalling BU 18.12.2014

 

Saker til behandling:

 
BU-sak Sakstittel OKN BUK HSK RPH ER RFF UR
144/2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 59/2014     10/2014 22/2014 14/2014 X
145/2014 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk 01.11.14 - St. Halvardshjemmet
Vedlegg: Rapport av 01.10.14
Uttalelse fra Sykehjemsetaten 29.10.2014
    28/2014   23/2014    
146/2014

Bydelens uttalelse til søknad om riving og varsel om midlertidig forbud mot tiltak - Smedgata 25 A og B
Vedlegg:
1. Søknad om rammetillatelse for riving
2. Følgebrev
3. Redegjørelse
4. Foto eksisterende bygg
5. Skråfoto eksisterende bygg
6. Reguleringskart
7. Situasjonsplan
8. Fasader øst og nord Smedgata 25 B
9. Fasader sør Smedgata 25 A
10. Fasader øst Smedgata 25 A
11. Fasade vest Smedgata 25 A + B
12. Varslet forslag om midlertidig forbud mot tiltak
13. Rammetillatelse for oppføring av leilighetsbygg – Smedgata 25
14. Bemerkning til forslag om midlertidig forbud mot tiltak
15. Byantikvarens uttalelse

  23/2014          
147/2014 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn på Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter 01.10.14
Vedlegg: Rapport av 01.10.2014
    29/2014 11/2014      
148/2014 Bydelens uttalelse til søknad om bruksendring - Grønlandsleiret 25
Vedlegg:
1. Oversendelse til Bydel Gamle Oslo for uttalelse
2. Søknad om tillatelse i et trinn
3. Eksisterende plan
4. Plan 2. etasje
5. Arbeidstilsynets samtykke
60/2014            
149/2014

Bydelens uttalelse til forslag til detaljregulering til offentlig ettersyn - Hagegata 25
Vedlegg:
1. BUK-sak 19/2013
2. Vedtak om offentlig ettersyn - Hagegata 25
3. ROS-analyse
4. Støyvurdering
5. Bygningshistorie
6. Plankart til offentlig ettersyn
7. Solstudie
8. Utomhusareal
 

  24/2014          
150/2014

Bydelens uttalelse til forslag om detaljregulering til offentlig ettersyn - Malerhaugveien 25
Vedlegg:
1. Vedtak om offentlig ettersyn
2. Risiko- og sårbarhetsanalyse
3. Plankart
4. Sol- og skyggestudier
5. Støyberegninger
6. Trafikkanalyse
7. Planer
8. Snitt
9. Visualisering 1
10. Visualisering 2
11. Visualisering 3
12. Arealer og parkering
13. Arealoppsett boliger
14. Protokoll BU-sak 104/2013

  25/2014          
151/2014 Bydelens uttalelse til forslag om detaljregulering til offentlig ettersyn - Fyrstikkalléen 1
Vedlegg;
1. BU-sak 94/2013
2. BU-sak 116/2013
3. Planforslag til offentlig ettersyn
4. Plankart
5. Fastsatt planprogram
6. Trafikkanalyse
7. Trafikkanalyse - tilleggsdokument
8. Rapport støy
9. Skisseprosjekt
10. Skisseprosjekt redusert
  26/2014          
152/2014 Søknad om ny salgsbevilling - Bunnpris Kampen, Bøgata 25 C
Vedlegg: Søknad om ny salgsbevilling, Bunnpris Kampen
61/2014            
153/2014 Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - Enerhaugen Kafé, Grønlandsleiret 39
Vedlegg: Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte
62/2014            
154/2014 Navnsetting av ny skole i Brynsengfaret 8-12
Vedlegg:
1. Navnsetting av skole - Brev av byrådsavdeling for kunnskap og utdanning.
2. Protokoll fra navnekomiteens møte 12.02.2014
3. Protokoll fra navnekomiteens møte 18.11.2014
4. Brev fra Stedsnavntjenesten
63/2014            
155/2014 Ekstern budsjettjustering nr. 7              
156/2014

Bydelens uttalelse til søknad om bruksendring - Grønlandsleiret 37
Vedlegg:
1. Søknad om rammetillatelse
2. Følgebrev til rammesøknad
3. Søknad om dispensasjon fra reguleringsforhold
4. Tegning A-001
5. Tegning A 010
6. Tegning A-100
7. Tegning A-110

64/2014            
157/2014

Økonomirapporter pr. oktober
Vedlegg:
1. Tabell 1 - Agressorapport pr funksjonsområdet/kostrafunksjon
2. Tabell 2 - Agressorapport pr resultatenhet/avdeling
3. Tabell 3 - Måltall/produksjonstall for 2014

             
158/2014 Områdeløft Tøyen - Planprogram og budsjett 2015
Vedlegg: Programplan mål, strategier, budsjett og finansieringsplan
Prosjektbeskrivelser av enkeltprosjekter
65/2014     12/2014 24/2014 15/2014 X
159/2014 Søknad om serverings- og skjenkebevilling Le Meo Sushi Nguyen, Mandalls gate 10
Vedlegg: Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling -ny
66/2014            
160/2014

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte for 2015
Vedlegg:
Søknad 1
Søknad 2
Søknad 3
Søknad 4
Søknad 5
Søknad 6
Søknad 7
Søknad 8
Søknad 9
Søknad 10
Søknad 11
Søknad 12

67/2014            

 

Referatsaker