Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 2011

Dokumentene under er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at
Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned
gratis fra www.adobe.no.

Saker til behandling i møte 15. desember kl.17.00

Protokoll (det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Endelig innkalling
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
43/11 Ny oppnevning av representant for Rødt i helse- og sosialkomiteen Forslag fra Rødt
42/11 Støtte til palestinaleiren ved Jacob kirke fra bydelsutvalget – forslag fra Rødt Forslag fra Rødt
41/11 Prøveordning med åpne politiske folkemøter – forslag fra Miljøpartiet De Grønne Forslag
40/11 Endring av lokal skjenkeforskrift – Forslag fra venstre Forslag
39/11 Godtgjøring av medlemmer i komiteer og utvalg samt leder og nestleder i bydelsutvalget Saksframlegg

Forslag fra Høyre (komitter og utvalg)

Forslag fra Høyre
(BU-leder og nestleder)
38/11 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2012 Bydelsdirektørens innstilling til forretningsorden

Forslag til budsjett etter bystyrets vedtak

Komiteenes og rådenes behandling

Forslag fra Høyre

Forslag fra Miljøpartiet De Grønne

Forslag til budsjett etter budsjettforlik

Budsjettforslag
37/11 Overføring fra drifts- til investeringsbudsjett. Nytt ventilasjonsanlegg på Sinsen kulturhus Saksframlegg
36/11 Budsjettjustering mellom funksjonsområde 1 og 2 A Saksframlegg
35/11 Økonomirapportering per 31. oktober 2011 Økonomirapport
34/11 Fornyelse av leiekontrakt mellom Spabo eiendom og Bydel Grünerløkka for Markveien 57 Saksframlegg
33/11 Endringer i retningslinjer for bruk av bydelens parkanlegg Saksframlegg med OMKs behandling

Saksframlegg
32/11 Høringsuttalelse – endring i forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune Saksframlegg med HSKs behandling

Forslag fra SV

Saksframlegg

Høringsbrev
31/11 Høring om klagenemnder i henhold til endring i helselovgivning Saksframlegg med HSKs behandling

Saksframlegg

Høringsbrev
30/11 Tilsynsutvalg ved Lilleborg sykehjem Saksframlegg
29/11 Bydelsutvalgets arbeidsform - delegering, underkomiteer/mandater – forslag til endring av mandat for oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Saksframlegg

Oversendt sak fra HSK

Forslag fra Høyre
28/11 Møteplan for AU, BU, komiteer og råd 2012 Forslag til møteplan
27/11 Oppnevning av medlemmer til skolemiljøutvalg ved bydelens grunnskoler og videregående skoler 2012 – 2015 Samlet innstilling på medlemmer

Saksframlegg
26/11 Innstilling på medlemmer til driftsstyrene ved bydelens grunnskoler 2012 – 2013 Samlet innstilling på medlemmer

Saksframlegg
25/11 Oppnevning av medlemmer, samt leder og nestleder til rådet for funksjonshemmede Saksframlegg m. med rådets innstilling
24/11 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 7. desember 2011 Protokoll
23/11 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 6. desember 2011 Protokoll
22/11 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 5. desember 2011 Protokoll
21/11 Protokoll fra møte i eldrerådet 5. desember 2011 Protokoll
20/11 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 30. november 2011 Protokoll
19/11 Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 29. november 2011 Protokoll
18/11 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 28. november 2011 Protokoll
17/11 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 27. oktober 2011 ProtokollSaker til behandling i konstituerende møte i bydelsutvalget 27. oktober kl. 19.00 
Protokoll 
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
16/11 Søknad om fritak fra verv – Fatima Ali Madar (A)  
15/11 Utstyr og sakspapirer til medlemmer av bydelsutvalget og komiteene Se innkalling
14/11 Møteplan for arbeidsutvalget og bydelsutvalget 2012 Forslag til møteplan BU 2012
13/11 Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune Godtgjøringssatser

Se også innkalling
12/11 Oppnevning av medlemmer til skolemiljøutvalg ved bydelens grunnskoler og videregående skoler Saksframlegg

Organisering av skolemiljøutvalg i Osloskolen

Fordeling av representanter mellom partigruppene for driftstyrer, skolemiljøutvalg etc.

Se også innkalling
11/11 Innstilling på medlemmer til driftsstyrene ved bydelens grunnskoler

Saksframlegg

Reglement for driftsstyrer i Oslo

Fordeling av representanter mellom partigruppene for driftstyrer, skolemiljøutvalg etc.

Se også innkalling

10/11 Valg av bydelsutvalgets representanter og oppnevning av eksterne medlemmer i eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og ungdomsrådet. Se innkalling
9/11 Innstilling lokal klagenemnd til bystyret Se innkalling
8/11 Valg til tilsynsutvalg Overlapping mellom nytt og gammelt tilsynsutvalg 

Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjoner og tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Se også innkalling
7/11 Valg til byutviklingskomiteen Se innkalling
6/11 Valg til oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Se innkalling
5/11 Valg til helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Se innkalling 
4/11 Generell debatt og vedtak om antall komiteer, mandat og antall medlemmer Arbeidsform
2007 - 2011

Se også innkalling
3/11 Valg av leder og nestleder i bydelsutvalget og medlemmer, leder, nestleder og observatører i arbeidsutvalget  Se innkalling
2/11 Prosedyrer for konstituering av nytt bydelsutvalg, arbeidsutvalg, komiteer, tilsynsutvalg og råd Se innkalling 
1/11 Oppnevning av møteleder til ny BU-leder er valgt Se innkalling

Saker til behandling i møte 27. oktober kl. 17.00

Protokoll 
Endelig innkalling
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
101/11 Bydelsutvalget støtter de palestinske asylsøkerne – forslag fra Rødt Forslag fra Rødt
100/11 Samarbeid mellom bydelene i Lovisenberg sykehussektor om leie av boliger i Østerdalsgata 7 Saksframlegg
99/11 Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling for VTP bar, Thorvald Meyers gate 45 Saksdokumenter
98/11 Budsjettjustering 2011 – bosettingstilskudd for flyktninger 2011 Saksdokumenter
97/11 Kjøp av renholdstjenester av private bedrifter Saksdokumenter

Protokoll AMU 19.10

Forslag fra Rødt
96/11 Universell utforming – bydelens handlingsplan 2009 – 2011 – evaluering Evaluering
95/11 Strategisk plan 2008 – 2011 - evaluering Evaluering
94/11 Omdisponering av midler avsatt til banedekke på Kuba Saksdokumenter
93/11 Tertialrapportering per 2. tertial 2011 Tertialrapport
92/11 Økonomirapportering per 31. august 2011 Økonomirapport
91/11 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 19. oktober 2011 Protokoll
90/11 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 18. oktober 2011 Protokoll
89/11 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 17. oktober 2011 Protokoll
88/11 Protokoll fra møte i eldrerådet 17. oktober 2011 Protokoll
87/11 Protokoll fra møte i helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 12. oktober 2011 Protokoll
86/11 Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 11. oktober 2011 Protokoll
85/11 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 10. oktober 2011 Protokoll
84/11 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 15. september 2011 Protokoll
  Innmeldte spørsmål:  
  Spørsmål fra R om kvalitet i Bydel Grünerløkkas barnehager Spørsmål
  Spørsmål fra R om anbud i barnevernet Spørsmål
  Spørsmål fra V om Sofienbergparken barnepark. Spørsmål

Saker til behandling i møte 15. september kl. 18.00

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Endelig innkalling
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
83/11 Høringsuttalelse - NOU 2011:14 Bedre integrering Høringsuttalelse
NOU 2011:14
82/11 Årsregnskap 2010 for private institusjoner – bassengdrift Sofienbergsenteret Saksframlegg
81/11 Økonomirapportering per 31. juli 2011 Økonomirapport
80/11 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 7. september 2011 Protokoll
79/11 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 5. september 2011 Protokoll
78/11 Protokoll fra møte i eldrerådet 5. september 2011 Protokoll
77/11 Protokoll fra møte i helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 31. august 2011 Protokoll
76/11 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 29. august 2011 Protokoll
75/11 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 16. juni 2011 ProtokollSaker til behandling i møte 16. juni kl. 18.00
Protokoll
Endelig innkalling
InnkallingSaksnummer Sakstittel Saksdokumenter
74/11 Markering av nye gate- og plassnavn i Bydel Grünerløkka – forslag fra Rødt Forslag
73/11 Søknad om skjenkebevilling – utvidet tid ute – ved Memphis Kafe & Bar, Thorvald Meyers gate 63

Saksframlegg
Søknad om bevilling

72/11 Tilpasning av tilbudet i Sofienbergparken barnepark Saksframlegg
Se også innkalling
71/11 Høring - skolebehovsplan 2012 - 2021

Saksframlegg og innstilling
Høringsutkast
Invitasjon til høring

70/11 Beboerparkering i Oslo Saksframlegg
Høringsuttalelse
Se også innkalling
69/11 Ankesak fra A i møte i helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 4. mai 2011 – bruk av vikarer fra private byråer i Bydel Grünerløkka Saksdokumenter
68/11 Ingen sak  
67/11 Sommerfullmakt: delegasjon av myndighet til å behandle utleie av bydelens parker ved ferieavvikling sommeren 2011 Saksfremlegg
Se også innkalling
66/11 Sommerfullmakt: delegasjon av myndighet for behandling av uttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger ved ferieavvikling sommeren 2011 Saksdokumenter
Se også innkalling
65/11 Årsregnskap 2010 for private institusjoner Saksframlegg
Se også innkalling
64/11 Budsjettsaldering – disponering av mindreforbruk 2010 Saksframlegg
Se også innkalling
63/11 Økonomirapportering per 30. april 2011 Økonomirapport
62/11 Tertialrapportering per 1. tertial 2011 Tertialrapport
Tertialstatistikk
61/11 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 8. juni 2011 Protokoll
60/11 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 7. juni 2011 Protokoll
59/11 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 6. juni 2011 Protokoll
58/11 Protokoll fra møte i eldrerådet 6. juni 2011 Protokoll
57/11 Protokoll fra møte i helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 6. juni 2011 Protokoll
56/11 Protokoll fra møte i helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 4. mai 2011 Protokoll
55/11 Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 31. mai 2011 Protokoll
54/11 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 30. mai 2011 Protokoll
53/11 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 2. mai 2011 Protokoll
52/11 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 14. april 2011 ProtokollSaker til behandling i møte 14. april kl. 18.00
Protokoll 
Innkalling (oppdatert 7.4.11)

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
51/11 Grünerløkka Alternative Kultur Tunnell  Se protokoll
50/11 Diverse skjenkesaker Se innkalling
49/11 Ankesak fra Høyre til vedtakspunkt 2 i behandlingen av forslag om revidering av retningslinjer for utleie av bydelens parker og plasser fra møte i OMK 29. mars 2011 angående konkret fritak for betaling for to arrangementer Saksfremlegg
48/11 Forslag om revidering av retningslinjer for utleie av bydelens parker og plasser Saksfremlegg
47/11 Forslag til plassering av snødeponi i bydelen Dokumenter
46/11 Forslag til nye gate- og plassnavn i Bydel Grünerløkka Dokumenter
Se også innkalling
45/11 Private aktører i Bydel Grünerløkka Saksfremlegg
44/11 Økonomirapportering per 28. februar 2011 Økonomirapportering
43/11 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 6. april 2011 Protokoll
42/11 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 5. april 2011 Protokoll
41/11 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 4. april 2011 Protokoll
40/11 Protokoll fra møte i eldrerådet 4. april 2011 Protokoll
39/11 Protokoll fra møte i helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 30. mars 2011 Protokoll
38/11 Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 29. mars 2011 Protokoll
37/11 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 28. mars 2011 Protokoll
36/11 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 10. mars 2011 Protokoll

Saker til behandling i møte 10. mars kl. 18.00

Protokoll
Innkalling (oppdatert 3.3.11)

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
35/11 Private aktører i Bydel Grünerløkka  
34/11 Manglende brøyting og strøing i bydelens gater - henvendelse til Samferdselsetaten  
33/11 Forslag fra SV til endringer i lokal skjenkeforskrift Forslag
32/11 Referat fra startmøte budsjettoppfølging 2011 – Bydel Grünerløkka Referat
31/11 Overlapping mellom nytt og gammelt tilsynsutvalg Saksfremlegg
30/11 Budsjett 2011- disponering av midler(eldremilliarden) tildelt gjennom budsjettforliket Saksfremlegg
29/11 Årsberetning og årsstatistikk 2010 for Bydel Grünerløkka Saksframlegg
Årsberetning
Årsstatistikk
28/11 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 2. mars 2011 Protokoll
27/11 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 4. mars 2011 Protokoll
26/11 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 1. mars 2011 - møtet er avlyst  
25/11 Protokoll fra møte i eldrerådet 28. februar 2011 Protokoll
24/11 Protokoll fra møte i helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 23. februar 2011 Protokoll
23/11 Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 22. februar 2011 Protokoll
22/11 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 21. februar 2011 Protokoll
21/11 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 10. februar 2011 Protokoll

Saker til behandling i møte 10. februar kl. 18.00. 

Protokoll
Tilleggskart
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
20/11 Budsjett 2011 – obligatoriske måltall FO3 Saksfremlegg
19/11 Forslag til ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i oslo kommune – høring Brev fra Renovasjonsetaten

Gjeldende renovasjonsforskrift og forslag til ny
18/11 Endret representasjon for SV i arbeidsutvalget  
17/11 Endret representasjon for SV i helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Forslag fra SV
16/11 Endret representasjon for A i bydelsutvalget  
15/11 Navnsetting av ny skole i Frydenbergveien 48 Brev fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning
Se også tilleggskart
14/11 Budsjettjustering 2011 - Kjøp / salg hjemmetjenester internt i bydelen  Se innkalling
13/11 Innstilling på medlemmer til driftstyrer i kommunalt drevne sykehjem Oppnevning av driftsstyrer
Se også innkalling
12/11 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Handlingsplan
Se også innkalling og tilleggskart
11/11 Boligsosial handlingsplan Handlingsplan
Se også innkalling og tilleggskart
10/11 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 2. februar 2011 Protokoll
9/11 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 1. februar 2011 Protokoll
8/11 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 31. januar 2011 Protokoll
7/11 Protokoll fra møte i eldrerådet 31. januar 2011 Protokoll
6/11 Protokoll fra møte i helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 26. januar 2011 Protokoll
5/11 Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 25. januar 2011 Protokoll
4/11 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 24. januar 2011 Protokoll
3/11 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 16. desember 2010 Protokoll
2/11 Eventuelt valg av ny leder for bydelsutvalget  Forslag fra SV
1/11 Søknad fra Hilde Larsen (SV) om permisjon fra verv som folkevalgt i Bydel Grünerløkka