Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Østensjø > Bydelsutvalget > Innkallinger og sakskart 2011

Innkallinger og sakskart 2011

Sakskart Vedlegg Ettersending/omfordelte saker
15.12.2011

Sak 173/11 Virkning av regnskap 2010 mv.

Sak 179/11 Rapport uanmeldt tilsyn - Abildsø bo- og rehabilitieringssenter 14.06.2011
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 180/11 Rapport uanmeldt tilsyn - Kjernehuset 14.06.2011

Sak 181/11 Rapport uanmeldt tilsyn  - Langerud sykehjem 14.06.2011
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 182/11 Rapport uanmeldt tilsyn Abildsø sykehjem
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 186/11 Opprettelse av tilsynsutvalg for institusjoner, hjemmebaserte tjenester og dagsentervirksomhet 2011-2015 - oppnevning av kandidater
- Instruks tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
- Instruks tilsynsutvalg for institusjon

Sak 188/11 Oppnevning av representanter til Råd for funksjonshemmede

Sak 189/11 Oppnevning av ungdomsråd
- Vedtekter for ungdomsrådet vedtatt 2007
- Forslag til nye vedtekter

Sak 191/11 Oppnevning av eierrepresentanter i kommunale barnehagers samarbeidsutvalg

Sak 192/11 Innstilling av representanter til grunnskolenes driftsstyrer

Sak 193/11 Oppnevning av representanter til skolenes miljøutvalg

Sak 194/11 Oppstart av reguleringsplanarbeid Olav Helsets vei 5
- Brev fra arkitekt
- Brev fra bydelen

 

Sakskart IV

- Vedlegg I, sakskart IV
- Vedlegg II, sakskart IV
- Vedlegg III, sakskart IV

Sakskart III

Vedlegg sakskart III

Sakskart II

Vedlegg sakskart II

Sak  183/11PC-ordning for folkevalgte i Bydel Østensjø 2011-2015

Sak 184/11 Honorering av observatørstatus i utvalg og komiteer

Sak 189/11 Oppnevning av ungdomsråd   

 

14.11.2011
Konstituering

Sak 161/11 Lokal klagenemnd i Bydel Østensjø

Sak 162/11 Valg av komiteer

Sak 165/11 Godtgjøring av folkevalgte verv i Bydel Østensjø 2011-2015

Sak 166/11 Gjennomgang av PC-ordningen for folkevalgte i Bydel Østensjø

 
24.10.2011

Sak 135/11 Tertialrapport og statistikk per 31.08 2011
- Brev fra bydelen

-
Tert. 2 2011 Østensjø

Sak 136/11 Status for oppfølging av BU-vedtak per august 2011
-
Utkvittering av resterende BU vedtak per august 2010
-
Status for oppfølging av BU vedtak per august 2011

138/11 Strategier for helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid i Bydel Østensjø

Sak 141/11 Høring - endring av skolenes inntaksområder
-
Endring av inntaksområdet for Godlia og Trasop skoler
-
Endring av inntaksområdet for Abildsø, Høyenhall, Manglerud og Rustad skoler

Sak 145/11 Orientering om oppfølging av Tiltaksplanen mot sosial eksklusjon av barn og unge fra fattige familier 2011 - 2014

149/11 Samlokaliserte boliger for utviklingshemmede og funksjonshemmede

Sak 150/11 Rapport uanmeldt tilsyn - Langerud sykehjem 10.06.2011
- Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Langerud sykehjem 10.06.2011
- SYE - brev 
- Kompetanse på hørselshjelp i sykehjem

Sak 151/11 Søknad om støtte til TV-aksjonen 2011
-Søknad Oppsal
- Søknad Bøler
- Søknad Manglerud/Abildsø

Sak 152/11 Offentlig ettersyn av planstrategi og planprogram for kommuneplan 2013 - 2030 med juridisk bindende arealdel for Oslo
- Offentlig ettersyn av planstrategi og planprogram for kommuneplan 2013 - 2030 med juridisk bindende arealdel for Oslo
- K-plan-2013-Planstrategi og Planprogram-høringsutkast-aug-2011.

Sak 153/11 Nedklassifisering av sidevei til Treskeveien

Sak 154/11 Søknad om salgsbevilling grunnet eierskifte ved Joker Manglerud, Svartdalsveien 50

Sak 155/11 Prøveprosjekt elektronisk variable hastighetsskilt langs skolevei
- Prøveprosjekt elektronisk variable hastighetsskilt langs skolevei
- Tegnforklaring

 

Sak 134/11 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per 30.09.2011
19.09.2011

Sak 119/11 Tilsynsutvalg for hjemmetjenester - årsrapport 2010 og rapport fra informasjonsmøte for brukere av hjemmetjenester 23.05.2011
- Årsrapport
- Rapport fra informasjonsmøte

Sak 120/11 Mulighet for faste hjemmehjelpere innen bydelens hjemmetjeneste.
- Antall brukere

Sak 121/11 Rapport - uanmeldt tilsyn Østensjø bo- og servicesenter 06.06.2011
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 122/11 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Oppsalhjememt 20.06.2011
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 123/11 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet 21.06.2011
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 124/11 Tor Jonssons veg 9, Ulsrud. Forslag til detaljregulering.
- Forslag til detaljregulering
- Forslag til reguleringsbestemmelser
- Plankart
- Illustrasjon

Sak 125/11 Kunngjøring om offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering Skullerudbakken, Skullerud.
- Kunngjøring

Sak 126/11 Søknad om salgsbevilling grunnet eierskifte ved Avd. 1101 Mini Rimi Ryen, Enebakkveien 208
- Søknad

Sakskart II

Korrigert sak 126/11 Søknad om salgsbevilling grunnet eierskifte ved Avd. 1101 Mini Rimi Ryen, Enebakkveien 208
- Vedlegg

Samråd i barnehagene - møtenotat

20.06.2011

Sak 94/11 Kostpenger i kommunale barnehager

Sak 96/11 Orientering om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Sak 98/11 Årsrapport fra tilsynsutvalg 2

Sak 100/11 Vedrørende rapport fra uanmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet 20.12.2010
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 101/11 Rapport fra anmeldt tilsyn - Abildsø bo- og rehabiliteringssenter
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 102/11 Rapport fra anmeldt tilsyn  - Oppsalhjemmet 14.04.2011
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 103/11 Delegasjon av myndighet for behandling av uttalelser til søknad om skjenkebevillinger ved ferieavvikling sommeren 2011.

Sak 104/11 Kunngjøring av planforslag til offentlig ettersyn - Tor Jonssons veg 9

Sak 105/11 Søknad om ny salgsbevilling  - Shanyana dagligvare, Haakon Tveters vei 27

Sak 106/11 Søknad om serverings- og skjenkebeviling grunnet eierskifte av Pizzaplaneten Restaurant, Plogveien 6

Sak 107/11 Søknad om ny salgsbevilling - Kiwi 490 Ryen, Ryensvingen 3

 

Sak 89/11 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon

Sak 91/11 Månedsrapport barneverntjenesten per mai 2011
-vedlegg

Sak 97/11 Skolebehovsplan 2012-2022, invitasjon til høring
- skolebehovsplan
- invitasjon til høring

23.05.2011   

 Sak 59/11 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon
- barnevern
- pleie og omsorg
- sosialtjenesten
- økonomitabell

Sak 65/11Ruspolitisk handlingsplan

Sak 67/11 Brukerundersøkelse ved NAV-kontorene i Oslo
- Hovedrapport
- Vedlegg til undersøkelse

Sak 68/11 Kommunerevisjonens rapport 05/2011 Bruk av private døgnovernattingstilbud

Sak 69/11 Rapport fra anmeldt tilsyn - Østensjø bo- og servicesenter 08.03.2011
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 70/11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Langerud sykehjem 11.03.2011
-Rapport
- Brev fra SYE

Sak 71/11 Rapport fra anmeldt tilsyn - Manglerudhjemmet 13.04.2011
-Rapport
- Brev fra SYE

Sak 73/11 Oppsal frivillighetssentral
- årsmelding
- protokoll fra årsmøtet

Sak 74/11 Manglerud frivillighetssentral
- uttalelse om årsregnskapet
- årsmelding

Sak 75/11 Oppnevning av representanter til ungdomsrådet 2011-2012

Sak 78/11 Kunngjøring av planforslag til offentlig ettersyn - Våronnveien 17

Sak 79/11 Østensjøveien 79, Bryn senter. Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering. Høring av forslag til planprogram

Sak 60/11 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per 31.04.2011

Sak 61/11 Tertialrapport og statistikk
- brev fra bydelen
- statistikk
- tertialrapport samlet

Sak 78/11 Kunngjøring av planforslag til offentlig ettersyn - Våronnveien 17

Sakskart II
- Vedlegg sak 81/11

Sakskart III
-Vedlegg sak 83/11

28.03.2011

Sak 34/11 Prosjekt "Kvalitet i barnehagen"  Oppsummering og resultater
- Kvalitetsdokument
- Mal for årsplan

Sak 36/11 Bruk av Høyenhallparken, Bydel Østensjø

Sak 37/11 Rapport fra brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2010
- Grafikkrapport Oslo kommune
- Rapport 2010
- Grafikkrapport Bydel Østensjø

Sak 38/11 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2011-2012

Sak 40/11 Bøler frivillighetssentral årsmelding 2010
- Årsmelding

Sak 41/11 Bøler seniorsenter årsmelding 2010

Sak 42/11 Manglerud frivillighetssentral årsmelding 2010

Sak 43/11 Kommunale treffsentre og dagsenter årsmelding 2010
- Manglerud Gård, årsmelding 2010
- Oppsal treffsenter, årsmelding 2010
- Rustad treffsenter, årsmelding 2010
- Rudstadgløtt dagsenter, årsmelding 2010

Sak 44/11 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet 20.12.2010
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 45/11 Rapport  fra uanmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet 20.12.2010
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 46/11 Publikumsundersøkelsen 2010

Sak 48/11 Olav Helsets vei 5, Skullerud

Sak 49/11 Skullerudbakken 38-48 og 56-66, Varsle om igangsettelse av regulering

Sak 50/11 Sørli gård - Nøklevannsveien 1, Østmarka

Sak 51/11 Johan Scharffenbergsvei 91-93 Skullerud
- Kunngjøring og offentlig ettersyn
- Uttalelse 

Sak 31/11
- Vedlegg sak 31/11

Korrigert BU sak 32/11 Budsjettsaldering
- Vedlegg I budsjettsaldering, vedtak på anke
- Vedlegg II budsjettsaldering, følgebrev startmøte
- Vedlegg III budsjettsaldering, referat startmøte
- Vedlegg IV budsjettsaldering, vedtak om forsterket  økonomisk oppfølging

Sakskart II

Sakskart III

21.02.2011

Sak 5/11 Årsberetning og årsstatistikk for Bydel Østensjø
- Årsberetning
- Årsstatistikk


Sak 6/11 Sykefravær og vikarbruk i barnehagene

Sak 8/11 Tilsyn med familiebarnehagene i 2010
- Oversendelsesbrev
- Tilsynsrapport
- Varselbrev

Sak 9/11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved ØBS
- Rapport
- Brev fra SYE 

Sak 10/11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet 02.11.2010
- Rapport
- Brev fra SYE 

Sak 11/11 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Langerud sykehjem 18.11.2010
- Rapport
- Brev fra SYE


Sak 12/11 Rapport fra uanmeldt tilsyn  ved ABR 30.11.2010
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 13/11 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved ØBS 08.12.2010
- Rapport
-Brev fra SYE

 
Sak 14/11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kjernehuset dagsenter 14.12.2010

 
Sak 16/11 Driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem - bydelsutvalgets forslag til eksterne representanter

 
Sak 18/11 Forslag til ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune - høring


Sak 19/11 Oppsal senter - Haakon Tveters vei 88-98, planforslag til offentlig ettersyn
- Planforslag
- Brev fra PBE


Sak 20/11 Kunngjøring om offentlig ettersyn Løvsetfaret 114-118 Søndre Langerud Gård


Sak 21/11 Detaljreguleringsplan for Haakon Tvetersvei 8, gnr. 144 bnr. 1317


Sak 23/11 Oppnevning av representanter til  ungdomsrådet 2011

Frivillighetsplan, orientering