Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Østensjø > Bydelsutvalget > Innkallinger og sakskart 2010

Innkallinger og sakskart 2010

Sakskart Vedlegg 
                                                                                               
Ettersendinger
16.12.2010 Sak 209/10 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2011 - omstillingstiltak etter korrigering av budsjettforliket.

Budsjettforslaget i sin helhet

Sak 212/10 Sentral bestilling og dimensjonering av barnehagekapasiteten i kommunen - høringsutkast

Sak 213/10 Flexitransport  - rapport fra brukerundersøkelse

Sak 214/10 Innføring av brukervalg innen brukerstyrt personlig assistent.

Sak 215/10 Rapport fra anmeldt  tilsyn ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 216/10 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Langerud sykehjem
- Brev fra SYE
- Rapport

Sak 217/10 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet 13.10.2010
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 219/10 Kunngjøring om offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering - Klemetsrud-Ryen, parsell, Abildsø

Sak 220/10 Kunngjøring om igangsetting av reugleringsarbeid for Stallerudveien 97 m. flere, Bogerud torg
 
15.11.2010 Sak 191/10 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon

Sak 196/10 Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten 2009 - oppfølging av merknader

Sak 200/10 Søknad om ny salgsbevilling Joker Manglerud Svartdalsveien 50
Sakskart II
18.10.2010

Sak 165/10 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon
- Tiltak august
- Oppfølging

Sak 166/10 Tertialrapport og statistikk per 31.08.2010
- Tertialstatistikk
- Brev fra bydelen

Sak 170/10 Status for oppfølging av BU-vedtak per august 2010

Sak 172/10 Rekruttering av pedagogisk personale i barnehagene - rullering av planen 

Sak 174/10 Orientering om utbedringer og utstyr i fritidsklubbene

Sak 175/10 Ferieklubben 2010 - orientering

Sak 176/10 Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av fattige barn og unge i Bydel Østensjø

Sak 178/10 Ergoterapitjenesten - tiltak for å redusere ventelister. Status 1. halvår 2010
- Henvendelser per måned 
- Prioritering og tidsfrister
- Prioriteringsliste
-BU-sak 17.12 2009
- BU-sak 12.10.2009

Sak 180/10 Søknad om serverings- og skjenkebevilling grunnet eierskifte - Pizzaplaneten Restaurant, Plogveien 6

Sak 181/10 Aksjon skolevei 2010 - forslag om hump i Stordamsveien

Sak 182/10 Byggesak til uttalelse, Thygesonsvei 40

Sak 183/10 Manglerud Kunstgress - status og oppsummering av høringsrunde

Sak 184/10 TV-aksjonen 2010
- Søknad fra Oppsal Frivillighetssentral
- Søknad fra Manglerud aksjonskomite
- Søknad fra Bøler aksjonskomite

Sakskart II

Sak 171/10 Rapportering vedrørende personalpolitiske planer m.v. - verbalvedtak

Sakskart III

Vedlegg sakskart III
- Brev fra Plan og bygg
- Vedlegg II

13.09.2010

Sak 130/10 Virkning av regnskap 2009

Sak 135/10 Tilsyn med Bydel Østensjø som godkjenningsmyndighet, iht. barnehageloven
- Tilsynsrapport
- Plan for lukking av avvik

Sak 136/10 Kommunerevisjonens rapport - tilsyn , oppfølging  og kontroll ved fosterhjemsplasseringer
- Høringsrapport
- Protokollutskrift

Sak 141/10  Høring NOU: Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - et helhetlig hjepemiddeltibud

Sak 142/10 Uanmeldt tilsyn ved Langerud sykehjem 21.04.2010
- Rapport
- Brev fra SYE
- Brev fra bydelen

Sak 143/10 Anmeldt tilsyn ved Mnaglerudhjemmet  03.05.2010
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 144/10 Uanmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet  18.05.2010
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 145/10 Uanmeldt tilsyn ved ØBS 14.06.2010
- Rapport
-Brev fra SYE

Sak 146/10 Uanmeldt tilsyn ved ABR 22.06.2010
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 147/10 Uanmeldt møte med Kjernehuset 22 06 2010

Sak 148/10 Uanmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet 23 06.2010
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 149/10 Planforslag til offentlig ettersyn Bølerlia 73 B, Bøler
- Brev fra PBE
- Planforslag
- Brev fra bydelen

Sak 150/10 Kunngjrøing om offentlig ettersyn-forslag til detaljregulering E6 Sandstuveien-Ryen
- Kunngjøring
- Brev fra bydelen

Sak 151/10 Stallerudveien  97, Bogerud senter
- Invitasjon til innspill
- Planområde
- Illustrasjoner
- Planinitiativ
- Brev fra bydelen

Sak 152/10 Planforslag til offentlig ettersyn - Johan Scharffenbergsvei Skullerud -detaljregulering

Sak 153/10 Søknad om salgsbevilling fra ICA NOrge AS ved ICA Nær, Oppsalstubben 3 grunnet eierskifte
- Brev fra Næringsetaten
- Brev fra bydelen

Sak 154/10 Forslag til navneendring på nedre del av Jørnsløkkveien og navnsetting på gangsti langs Oppsal Samf.hus  - Nomestien
- Brev fra KoU
- Brev fra Østensjø Kunstforening
- Instruks

BU-sak 139/10 Bruk av omsorgsboliger med tjenester og kjøp av sykehjemsplasser
     
     
14.06.2010

Sak 91/10 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon

Sak 92/10 Tertialrapport og statistikk per 30.04.2010
- tertialrapport per 30.04.2010
- BØS tertialstatistikk

Sak 97/10 Brukerundersøkelse i barnehagene 2010

Sak 100/10 Nytt finansieringssytstem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor
- Høringsbrev fra KoU
- Høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet

Sak 101/10 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Sak 107/10 Kvalitetsrevisjon 2009 - hjemmebaserte tjenester

Sak 108/10 Årsrapport 2009 - tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Sak 109/10 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet 08.02.2010
- Rapport
- Brev fra SYE
- Uttalelser
- Oppslag NRK
- Vedlegg I
- Uttalelse fra Helsetilsynet

Sak 110/10 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 111/10 Rapport fra anmedlt tilsyn ved Østensjø bo- og servicesenter
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 112/10 Årsrapport 2009 - tilsynsutvalg I

Sak 113/10 Bydelsutvalgenes tilsynsansvar

Sak 114/10 Informasjonsplan 2010-2013
- Medieplan

Sak 116/10 Oppnevning av eierrepr. i til SU i Manglebergveien bhg.

Sak 117/10 Våronnvn. 17 Manglerud. Invitasjon til innspill
-invitasjon til innspill
- invitasjon
- våronnvn. 21_03_15
- reguleringskart
- våronnvn. 21_03_12
- våronnvn. 21_03_17
- våronnvn 21_06_12
- våronnvn. 21_06_15
- våronnvn. 21_06_17
- Våronnvn 17, Manglerud
- Invitasjon til innspill fra bydelen - Område og prosessavklaring.

Sak 118/10 Olaf Helsets vei 8, Skullerud
- Planinitiativ
- Olav Helsets vei 8, Skullerud, invitasjon til innspill fra bydelen
- Invitasjon til innspill, område- og prosessavklaring

Sak 119/10 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Tor Jonssonsveg 9- Myrvold

Sak 120/10 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Løvsetfaret 114-116

Sak 121/10 Kunngjøring om offentlig ettersyn - forslag til mindre endring av regulieringsplan for småhusområder i Oslo ytre by, S-4220

Sakskart II

BU-sak 98/10 (Rekruttering av pedagogisk personale i barnehagene)

Vedlegg BU-sak 98/10

BU-sak 106/10 (Status bruk av omsorgsboliger med tjenester og kjøp av sykehjemsplasser)
03.05.2010 Sak 73/10 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kjernehuset dagsenter

Sak 74/10 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Langerud sykehjem
- Brev fra SYE
- Rapport

Sak 75/10 Årsrapport 2009 - tilsynsutvalg 2

Sak 76/10 Utkast til forskrift om tildeling av bolig i omsorg pluss
- Høring innhold og organisering
- Høring utkast til forskrift
- Høring utsatt høringsfrist

Sak 79 10
- Invitasjon til innspill
- Mail
- Brev fra bydelen

Sak 80/10 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, Café Ceylon
- BU-sak 78/10 "Sektorplan idrett. Revidering av listen over prioriterte forslag til idrettsanlegg utenfor den økonomiske rammen"
- Vedlegg I BU-sak 78/10
- Vedlegg II BU-sak 78/10

- Sakskart II
- Vedlegg sakskart II

- BU-sak 69/10 "Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per 31.03.2010"
     
22.03.2010

Sak 39/10 Regnskapsresultat

Sak 44/10 Årsrapporteringer 2009 Psykisk helse
- Rapportering til HEV
- Rapportering til Fylkesmannen

Sak 45/10 Rapport fra brukerundersøkelse i   hjemmetjenesten 2009
- Praktisk bistand 2009
- Hjemmetjenester 2009
- Hjemmesykepleie 2009
- Rapport brukerundersøkelse

Sak 46/10 Prosjekt samordning og bestilling av TT-fritidsreiser, status
- Brosjyre 1
- Brosjyre 2
- Brev

Sak 47/10 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2010-2011
- Brev

Sak 48/10 Rapport fra anmeldt møte med Oppsalhjemmet 28.01.2010
- Rapport
- Brev SYE

Sak 49/10 Valg av styrerepresentanter til Bøler firivllighetssentral

Sak 50/10 Årsmelding Bøler frivillighetssentral
- Årsmelding
- Vedlegg II

Sak 51/10 Årsmelding Oppsal frivillighetssentral

Sak 52/10 Årsmelding Manglerud frivillighetssentral

Sak 53/10 Årsmelding kommunale treffsentre 60 pluss
- Manglerud Gård
- Rustad Treffsenter
- Oppsal treffsenter

Sak 54/10 Årsmelding  Bøler seniorsenter
- Årsmelding
- Regnskap

Sak 55/10 Oppnevning av vararepresentanter til ungdomsrådet 2010-2011

Sak 58/10 Møterett i styret for Østmarka skole

Sak 59/10 Navnsettingsvedtak gater og veier

Sak 60/10 Byggveien 8
- Vedlegg 1
- Vedlegg 2

Sak 61/10 Varsel om igangsatt arbeid med omregulerin gav deler av Abildsøveien 33.
- Vedlegg I
- Vedlegg II
- Vedlegg III

Sak 62/10 Søknad om ny salsbevilling fra Bunnpris Ryen AS

Sak "Rapport økonomi og tjenesteproduksjon"

Sakskart II

Sak "Månedsrapport barneverntjenesten per februar 2010"

     
15.02.2010

Sak 8/10 Handlingsplan for barn og unge i en vanskelig livssituasjon

Sak 12/10 Strategisk plan 2010-2013
-Strategisk plan 2005-2008
-Strateigsk plan 2010-2013

14/10 Prosjekt  "Færre utkastelser - Oppfølging av namsmannssaker - sluttrapport

15/10 Evaluering av ruspolitisk handlingsplan 2007-2009

16/10 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet 19.10.2009
- Brev fra SYE 

17/10 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Langerud sykehjem 29.10.2009
- Brev fra SYE

18/10 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter 17.11.2009
- Brev fra SYE

19/10 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Østensjø bo- og service senter 01.12.2009
- Brev fra SYE

20/10 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet 09.12.2009
- Brev fra SYE

21/09 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet 21.12.2009
- Brev fra SYE

22/10 Agenda for eldreseminar 2010

24/10 Oppnevning av representanter til ungdomsrådet 2010-2011

25/10 Oppnevning av eierrepresentanter i samarbeidsutvalget ved Utmarkveien barnehage

27/10 Byggesak til uttalelse - Østensjøveien 72-74
- Byggesak til uttalelse I
- Byggesak til uttalelse II
- Tilleggsdokument
- Situasjonsplan A
- Situasjonsplan B
- Brev fra bydelen
- Brev fra PBE
- Fasade
- Plan tak
- Plan underet.
- Perspektiv
- Snitt
- Tegninger
- Utomhusplan
- Reg.bestemmelser

28/10 Planforslag til offentlig ettersyn Ryenstubben 2- brev fra bydelen
- Brev fra PBE

29/10 Revisjon av reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by
- Videre praktisering I
- Videre praktisering II
- Revisjon
- Invitasjon til samråd
- Videre oppfølging
- Brev fra bydelen

30/10 Manglerud Idrettspark - ny kunstgressbane, høringssak
- Brev fra bydelen
- Brev fra ISU
- Brev fra Østensjøvannets Venner
- Brev fra Idrettsetaten 
- Høringssak I
- Fotografisk oversikt
- Illustrasjon
- Planforslag 
- Snitt

Sakskart II

Vedlegg sak "Idrettens samarbeidsutvalg (ISU) Østensjø          

Sak 5/10 Årsmelding og årsstatistikk

Sak 7/10 Månedsrapport barneverntjenesten              

 

Aktuelt

Innkallinger og sakspapirer
Sakene legges ut i PDF-format. Du trenger da Acrobat Reader som er et gratis leserprogram. Acrobat Reader laster du ned gratis her.  
(06.01.14)