Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Østensjø > Bydelsutvalget > Innkallinger og sakskart 2012

Innkallinger og sakskart 2012 for bydelsutvalget

 

Sakskart/
møtedato

Vedlegg

Ettersendinger

13.12.2012 Vedlegg til møtet 13.12.2012:

Sak 202/13 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2013
- Tilleggsforslag/saksframstilling
- Forslag til vedtak
- Funksjonsområde til vedtak

Sakskart II

Sakskart III

 

Sak 202/12 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2013 »

Sak 204/12 Barnehagene, rapportering per november 2012

Sak 205/12 Bruk av språkstimuleringsmidler - status og utfordringer

Sak 207/12 Invitasjon til samråd - Oppsalveien 20
- Invitasjon til samråd
- Invitasjon til samråd (brev fra bydelen)
- Planinitiativ
Eksisterende situasjon
- Områdestruktur
- Hovedpunkter planforslag
merknader fra barnerepresentanten

Sak 208/12 Vedtak om beboerparkeringsordning
- Vedtak om beboerparkeringsordning
- Flyfoto og kart
- Beboerparkering for bydelene
Kart Østensjø
- Østensjø flyfoto

Sak 209/12 Søknad om salgsbevilling Meny Øst

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg sak 210/12 Rapport fra anmeldt tilsyn - Oppsal hjemmet 03.10.2012
- Tilsyn
- Rapport

Vedlegg sak 211/12 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kjernehuset dagsenter 09.10.2012

Vedlegg sak 212/12 Rapport fra anmeldt tilsyn  ved Østensjø bo- og servicesenter/Abildsø sykehjem 10.10.2012
- Rapport
- Brev fra SYE

Vedlegg sak 213/12 Samorganisering av Abildsø sykehjem og Østensjø bo- og servicesenter - konsekvenser for driftsstyrene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.2012 Vedlegg til møtet 12.10.2012:

Sak 181/12 "Månedsrapport økonomi og tjenesteproduksjon pr september 2012"

Sak 190/12 "Etablering av demensteam 2013 - BU-vedtak 15.12.2011, sak 176/11"

Sakskart III "Høring - Boligbehovsplan for Oslo kommune"
- Vedlegg

Sakskart II "Høring - endring av skolenes inntaksområder"
- Vedlegg I
- Vedlegg II

 

Sak 182/12 Barnehagene, rapportering per oktober 2012

Sak 184/12 Opptak til barnehager gjennomgang av reglement
- Barnehageforskrift
- Oslo kommunes barnehageportal

Sak 189/12 Tilsynsutvalgets samhandlingsmøte mellom burkere/pårørende og bydelsadministrasjonen

Sak 192/12 Søknad om ny skjenkebevilling ved Pizza Planeten Bar AS

Sak 193/12 Rapport fra tilsynsbesøk hos bruker av hjemmetjenester 20.08.2012
- Brev fra medlem i tilsynsutvalget
- Rapport fra tilsynsbesøk

 
15.10.2012 Vedlegg til møtet 15.10.2012:

Sakskart II "Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Royal pizza bar Stallerudveien 113"

- Vedlegg til sakskart II

Sak 171/12 Søknad om støtte til TV-aksjonen 2012 - fra Bøler aksjonskomite

Sak 163/12 "Månedsrapport økonomi og tjenesteproduksjon per august 2012"

 

Sak 164/12 Tertialrapport og statistikk per 31.08.2012
- Rapporter
- Statistikk
- Tertialrapport

Sak 166/12 Barnehagene rapportering per september 2012
- Brev fra Kunnskapsdep.
- Rapportering for august og september 2012

Sak 168/12 Status for oppfølging av BU-vedtak per august 2012
- Status per august 2012
- Utkvittering av BU vedtak per august 2011

Sak 170/12 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet 18.06.2012
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 171/12 Søknad om støtte til TV-aksjonen 2012
- Oppsal frivillighetssentral
- Abildsø aksjonskomite

 
17.09.2012
- Ad sak 150/12: Tiltak er foreslått etter anmodning fra Rustad FAU (ikke Skullerud FAU slik det står i saken).
Vedlegg til møtet 17.09.2012:

Vedlegg sak 153/12 "Tertialrapport og statistikk"
- Brev fra bydelen
- Rapport
- Statistikk

Sakskart III
- Vedlegg til sak 153/12 blir lagt ut i slutten av uke 38

Sakskart II

Sak 127/12 "Organisering og ledelse av bydelens barnehager"

Sak 133/12 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2011 - forbedringstiltak

 

Sak 121/12 Virkning av regnskap 2011
- Oppsummering I
- Oppsummering II

Sak 124/12 Barnehagene rapportering

Sak 126/12 Høring - Videreføring av sentral bestilling og dimensjonering av barnehagekapasiteten i Oslo kommune

Sak 129/12 Oppfølging av kommunerevisjonens rapport 14/2012 om sosialtjenestens oppfølging av rusmiddelavhengige ved behandlingsopphold

Sak 131/12 Flexitransportordningen i Bydel Østensjø
- Invitasjon til deltakelse i prøveprosjekt; samordning og bestilling av TT-fritidsreiser
- Flexitransport brev
- Prosjekt samordning og bestilling av TT- fritidsreiser, status
- Avslutning av prøveprosjektet Flexitransport
- Evalueringsrapport
- Brosjyre TT-brukere
- Brosjyre alle brukere

Sak 132/12 Vedr. BU-vedtak om opprettelse av en egen sykehjemsnemnd
- BU-sak
- Vedr. BU-vedtak om opprettelse av en egen sykehjemsnemnd
- Bydelsutvalgets vedtak om uavhengig sykehjemsnemnd
- Vedr. BU-vedtak om opprettelse av en egen sykehjemsnemnd
- Anmodning om bistand fra Kommuneadvokaten
 

Sak 133/12 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2011
- Brukerundersøkelse
- Rapport

Sak 134/12 Sykehjemsbehovplan
- Rullering 2012 - 2022
- Vedlegg

Sak 135/12 Tilsynsutvalg II - årsrapport 2011
- Årsrapport
- Tilbakemelding fra SYE

Sak 136/12 Oppsal frivillighetssentral, protokoll

Sak 137/12 Rapport anmeldt tilsyn - Østensjø bo- og servicesenter 26.04.2012
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 138/12 Rapport fra uanmeldt tilsyn fra Østensjø bo- og servicesenter 24.05.2012
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 139/12 Rapport anmeldt tilsyn - Langerud sykehjem 20.06.2012
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 140/12 Rapport uanmeldt tilsyn Oppsalhjemmet 31.05.2012
- Rapport
- Brev fra SYE
- Brev fra Oppsalhjemmet

Sak 143/12 oppnevning av representant til ungdomsrådet - vedtekter

Sak 145/12 Søknad om salgsbevilling grunnet eierskifte ved Rimi Østmarkveien 2

Sak 146/12 Søknad om ny salgsbevilling ved Joker Manglerud Svartdalsveien 50

Sak 147/12 Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering av parkeringsplass ved Trasophallen
- Vedlegg I
- Vedlegg II

Sak 148/12 John G. Mattesons vei 4
- Søknad om dispensasjon fra formål industri
- Dipspensasjon
- Situasjonsplan
- Plan 1
- Plan 2
- Plan 1.2
- Plan 2.2
- Snitt
- Fasader

 

18.06.2012

Vedlegg til møtet 18.06.2012:

Sakskart IV
- Vedlegg sakskart IV

Sakskart III
- Vedlegg 1 sakskart III
- Vedlegg 2 sakskart III

Sakskart II

Sak 99/12 Prioriteringer i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
(Vedlegg ligger i kolonnen til venstre).

 

Sak 93 12 Tertialrapport og statistikk
- Bydel Østensjø
- Statistikk

Sak 94/12 Månedsrapport barneverntjenesten per april 2012

Sak 95/12 Barnehagene, rapportering per mai 2012
- Vedlegg 1
- Vedlegg 2

Sak 97/12 Brukerundersøkelser for barnehagene 2012, orientering om resultatene (i excel)

Sak 98/12 Brukerundersøkelse i Ressursenhet for førskolebarn 2012, resultater

Sak 99/12 Prioriteringer i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- Vedlegg 1
- Vedlegg 2
- Vedlegg 3

Sak 101/12 Brukerundersøkelse NAV-kontor 2011

Sak 102/12 Høring - NOU 2012_ 6 Arbeidsrettede tiltak
- Høringsbrev EST
- Høringsbrev Arbeidsdept.

Sak 103/12 Rapport fra anmeldt tilsyn - Østensjø bo- og servicesenter 07.03.2012
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 104/12 Rapport fra anmeldt tilsyn - Oppsalhjemmet 16.03.2012
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 105/12 Rapport fra anmeldt tilsyn - Manglerudhjemmet 21.03.2012
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 106/12 Observatørstatus i komiteer og utvalg i henhold til kommuneloven

Sak 107/12 Plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2013-2016 - høring

Sak 108/12 Tor Jonssons veg 9, Ulsrud. Forslag itl detaljregulering. BVegrenset varslin av nytt alt. 3.
- Plankart
- Reguleringsbestemmelser

Sak 109/12  Søknad om salgsbevilling grunnet eierskrifte ved Rema 1000 Ulsrud, Østmarkvn. 27

Sak 110/12 Søknad om ny salgsbevilling fra Rett Hjem Norge AS, Sandstuveien 70

Sak 111/12 Anmodning om uttalelse til etablering av kafekonsept på Abildsø, Enebakkveien 289
- Etablering av kafekonsept på Abildsø
- Forretningsdokument for uttalelse fra myndighet 19.04.2012

 
07.05.2012 Vedlegg til møtet 07.05.2012:  
 

Sak 75/12 Barnehagene - rapportering per mars

Sak 77/12 Opptak til barnehager - gjennomgang av reglement
-barnehageforskriften
- utklipp fra Oslo kommunes barnehageportal

Sak 80/12 Høring - utkast til folkehelseplan for Oslo 2013-2016
- utkast til folkehelseplan
- forslag til folkehelseplan
- folkehelsekart
- tiltak på ulike nivå
- folkehelseprofil og -barometer

Sak 81/12 Flexitransport - avslutning av prøveprosjekt

Sak 82/12 Rapport uanmeldt tilsyn - Oppsalhjemmet 14.12.2012
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 85/12 Utvidelse av bydelsprosjektet - kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Oslo kommune.

Sak 86/12 Ved Vetlandsveien - Invitasjon til innspill fra bydelen - område og prosessavklaring
- invitasjon til innspill
- planinitiativ

Sak "Handlingsplan for barn og unge i en vanskelig livssituasjon"
- Vedlegg

Sak "Flexitransport - avslutning av prøveprosjekt"
- Vedlegg

Sak "Høring - utkast til folkehelseplan for Oslo 2013-2016"

Sakskart II

26.03.2012 Møte 26.03.2012  
 

Sak  44/12 Budsjett 2012 - startmøte

Sak 46/12 Barnehagene rapportering

Sak 49/12 Fylkesmannens tilsyn 2011
- endelig rapport
-Opplæring
- Avviksbehandling
- Opplæringsplan
- Kompetansehjul
- Tjenesteavtale
- Lukking av avvik

Sak 50/12 Rapport 2010 objektive kvalitetsindikatorer

Sak 52/12 Vedtekter Bøler frivillighetssentral

Sak 53 /12 Årsmelding kommunale treffsentre
- Manglerud gård
- Oppsal treffsenter
- Rustad treffsenter
- Rustadgløtt dagsenter
- Oppsøkende virksomhet

Sak 54/12 Årsmelding Manglerud frivillighetssentral

Sak 55/12 Årsmelding Bøler frivillighetssentral

Sak 56/12 Årsmelding Bøler seniorsenter

- Regnskap Bøler seniorsenter

Sak 57/12 Rapport fra uanmeldt tilsyn Manglerudhjemmet
- Rapport
- Brev fra SYE
- Brev fra SYE II

Sak 60/12 Østensjø bydelspris

sak 62/12 Kunngjøring om offentlig ettersyn. Forslag til detaljregulering.
 

 

Sakskart II

Sak 43/12 "Månedsrapport økonomi og tjenesteproduksjon per februar 2012

Sak 45/12 Risikovurdering av budsjett 2012

Sak 48/12 Høring - ny lovgivning for barnehagene
-vedlegg brev fra KOU

Sak 61/12 Høring - Rapport om alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd
- vedlegg brev fra EST
- vedlegg brev fra bydelen

20.02.2012  

Brev fra Oppsal Vel "Bom og snuplass i Oppsalv."

 

Sak 6/12 Barnehagene, rapportering per januar 2012

Sak 7/12 Tilsyn i barnehagene 2011, orientering
- Varselbrev
- Endelig rapport Myrvoll
- Ståsadsanalysen for barnehage mal
- Ståstadsanalysen for barnehager veiledning
- Informasjon til dei tilsette

Sak 9/12 Home-Start familiekontakten - forespørsel om representasjon i familiekontaktens ressurgruppe

Sak 10/12 Utnevning av kandidater til Østensjø kulturutvalg 2012

Sak 11/12 Plan for idrett og friluftsliv. Innspill til idrettsdelen, prioritert liste
- Møtereferat ISUØ 19.01.2012
- Anleggslisten Bydel Østensjø
- Prioritert anleggsliste 2011 fra ISU Østensjø
- Invitasjon til innspill
- Ny frist for inspill til planen

Sak 12/12 Plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2013-2016. Innspill til friluftsdelen, prioritert liste

Sak 13/12 Revisjon av fastlegeforskriften

Sak 15/12 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2011
- Grafikkrapport Bydel Østensjø
Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2011

Sak 16/12 Kvalitetsrevisjon 2011- bestillerkontor 18 pluss
- Rapport fra kvalitetsrevisjon 2011- Bestillerenheten
- Kvalitetsrevisjon 2011- Bestillerenheten, lukking av avvik og merknader
- Div. vedlegg

Sak 17/12 Kvalitetsrevisjon 2011 Utfører av hjemmetjenesten
- Avviksbehandling
- Tjenesteavtale kommunale tjenester
- Risikoanalyse ved utarbeidelse av rutiner og prosedyrer
-Kvalitetsrevisjon 2011 - Utfører av hjemmetjenester. Lukking av avvik

Sak 18/12 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Østensjø bo- og servicesenter 27.09.2011
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 19/12 Rapport uanmeldt tilsyn - Østensjø bo- og servicesenter 15.12.2011
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 20/12 Rapport anmeldt tilsyn - Oppsalhjemmet 12.10.2011
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 21/12 Rapport anmeldt tilsyn - Manglerudhjemmet 14.10.2011
- Rapport
- Brev fra SYE         

Sak 22/12 Rapport anmeldt tilsyn - Langerud sykehjem 26.10.2011
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 23/11 Rapport anmeldt tilsyn - Abildsø sykehjem 29.11.2011
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 24/11 Rapport uanmeldt tilsyn - Kjernehuset dagsenter 19.12.2011
- Rapport
- Brev inneklima

Sak 25/12 Tilbakemelding fra Omsorgsbygg Oslo KF vedr rapport fra Oppsalhjemmet

Sak 26/12 Årsrapport 2011 tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og dagsentervirksomhet utenfor institusjon

Sak 30/12 Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger 2012
- Søknad om fornyelse av bevilling
- Søknad om fornyelse av bevilling
- Østensjø Salg 12-22
- Østensjø Skjenk 12-22
- Østensjø Skjenk 23
- Østensjø Salg 23

Sak 31/12 Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling grunnet eierskifte ved  Bryn Servering as, Østensjøveien 79

Sak 32/11 Haakon Tveters vei 88-98. Forslag til detaljregulering - Begrenset høring av byrådsavdeling for byutviklings  Alternativ 3
- Begrenset høring - Alternativ 3
- Brev fra byrådsavdeling for byutvikling
- Beskrivelse alternativ 3
- Faktaark og reguleringsbestemmelser alternativ 3
- Plankart til politisk behandling_alt 3
- Fasade vest A3_ 1 500
- Fasade Øst A3_1 500

Sakskart III

Vedlegg sakskart III

Sakskart II
- vedlegg sak 33/12
- vedlegg sak 35/12

Sak 12/12

"Plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2013-2016. Innspill til friluftsdelen
- vedlegg 1
- vedlegg 2

Sak 5/12 Årsberetning og årsstatistikk
-vedlegg sak 5/12 (årsberetning)
- vedlegg sak 5/12 (årsstatistikk)

Sak 29/12 Oppnevning av representanter til ungdomsrådet
-Vedtekter