Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Østensjø > Bydelsutvalget > Innkallinger og sakskart 2013

Innkallinger og sakskart 2013

Innkallinger/sakskart Vedlegg Ettersendinger / omdelt pr mail
16.12.2013 Vedlegg til møtet

Omdelt på mail 21.01.2014: Brev fra Tilsynsutvalg 2 vedr. sak 197/13 "Rapport fra anmeldt tilsyn Manglerudhjemmet 27.02.2013"

Omdelt på mail 10.01.2014: Brev fra kontrollutvalget vedr. oppfølgingsundersøkelse etter rapport 16/2011 kvaltiet i sykehjem - Smestadhjemmet

Omdelt på mail 06.01.2014: Svar fra EST vedr. sak om opprettelse av sykehjemsnemnd
- Bystyresak 413
- Byrådssak 179

 

Sak 193/13 Barnehagene - rapportering per november 2013

Sak 194/13 Brukerundersøkelse barnehagene 2013
- Bydel Østensjø
- Alle barnehager
- Tilfredshet per barnehage

Sak 197/13 Rapport anmeldt tilsyn - Manglerudhjemmet
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 198/13 Innstilling av representanter til gurnnskolenes driftsstyrer

Tilleggssak til bydelsdirektørens budsjettforslag 2014

Sak 190/13 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per oktober 2013

Sakskart II

Vedlegg sak 200/13 Rapport anmeldt tilsyn - Oppsalhjemmet 09.10.2013
- Rapport
- Brev fra SYE

Omdelt på mail 05.12.2013: Svar fra Politiet: Parkering ved Jon G Mattesos vei 4, Ulsrud

Omdelt på mail 03.12.2013: Svar fra Utdanningsetaten:Endring av inntaksområde mellom Godlia, Oppsal og Trasop skoler

Omdelt på mail 02.12.2013:  Etablering av miljøgate fra krysset Vetlandssveien/Haakon Tveters vei til krysset Østensjøveien/Haakon Tveters vei

Sak 199/13 "Høring, fredningsforslag Christinedal"

Vedlegg sak 199/13

   

Sendt på mail 26.11.2013: Henvendelse vedr. sak 183/13

Sendt på mail 19.11.2013: Sak 165/13 "Høring - Endring av inntaksområde mellom Godlia, Oppsal og Trasop skoler" - Svar fra Utdanningsetaten 

18.11.2013 Vedlegg til møtet 18.11.2013:

- Sakskart II
- Sak Rapport fra Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
- Vedlegg

 

Sak 180/13 Oreintering om bydelens skolehelsetjeneste
- Oversikt over skolene
- Program for skolehelsetjenesten

Sak 181/13 Rapport uanmeldt tilsyn - Oppsalhjemmet 14.06.2013
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 182/13 Rapport uanmeldt tilsyn - Abildsø sykehjem, avd. Østensjø 20.06.2013
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 183/13
- Trafikkvurdering

Sak 173/13 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per september 2013
21.10.2013 Vedlegg til møtet 21.10.2013:

Sendt på mail 17.10.2013: Svar fra EST i sak 125/13 "Rapport fra anmeldt tilsyn - Oppsalhjemmet 06.03.2013"

Sakskart III

- Vedlegg sak 164/13
- Vedlegg I sak 165/13
- Vedlegg II sak 165/13

Sendt på mail 14.10.2013: Svar fra EST i sak 138/13 "Krav til private tilbydere av sykehjemstjenester og hjemmetjenester"

Sak 143/13 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per august 2013

Sakskart II

 

Sak 144/13 Tertialrapport og statistikk per 31.08.2013
- Tertialrapport for Bydel Østensjø per 31.08.2013
- statistikk

Sak 148/13 Status for oppfølging av BU vedtak per august 2013
- Status for oppfølging av BU vedtak per august 2013
- Utkvittering av resterende BU vedtak per august 2012

Sak 151/13 Lokal tiltaksplan for anskaffelser - til orientering
- lokal tiltaksplan 2013-14-
- Strategi for Oslo kommunes anskaffelser for perioden 2013 til 2016

Sak 152/13 "Prosjekt 105" - status og framdrift

Sak 153/13 Høring om lovfesting av medvirkning for ungdom
- Vedtekter for ungdomsrådet vedtatt 15.12.2011 i BU
- Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 18.09.2013

Sak 154/13 Bydelsutvalgenes tilsyn - rapport fra Kommunerevisjonen

Sak 155/13 Sommerjobbtiltak for ungdom i Bydel Østensjø

Sak 158/13 Politiske representanters deltakelse i barnehagenes samarbeidsutvalg og samråd
- Oppmøte eierrepresentanter i perioden 01.01.2012-31.08.2013
- Oppmøte Samråd perioden 01 01 2012-31 08 2013
- Samarbeidsutvalg - ansvar og oppgaver

Sak 160/13 Bestilling av oppstartsmøte- videresending-Oppsalveien 23-27
- Bestilling av oppstartsmøte
- Brev fra PBE
- Oslokart
- Stedsanalyse 1 
- Bestilling av oppstartsmøte - Videresending - Oppsalveien 23-27

Sak 161/13 Varsel om oppstart av privat detaljregulering Låveveien 70, Skøyenåsen
- Brev fra Multiconsult
- Brev fra bydelen
- Brev fra PBE

 
16.09.2013 Vedlegg til møtet 16.09.2013:

Sak 117/13 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per juli 2013

Sak 134/13 Navnsetting av veier og plasser i Bydel Østensjø

Sakskart III

Sakskart II

Sak 124/13 Styrings- og kvalitetsoppfølgingssystem ved bestillerkontoret og hjemmetjenesten
- Vedlegg: Organisering og ansvar for bydelens kvalitetssystem
- Avviksbehandling - kvalitet
- Risikoanalyse
- Mal for årlig avviksrapportering

Oversendt på mail 29.08.2013: Brev fra EST: "Uttrekk av IPLOS data til excel"

 

Sak 118/13 Behandling av årsregnskap for 2012 med øvrige justeringer
- Oppsummering (Kommunerevisjonen)
- Gjennomgang av div. kontrollrutiner
- Oppsummering av regnskapsrev.

Sak 122/13 Fylkesmannens tilsyn med iverksettelse av kommunale omsorgstjenester - lukking av avvik
- Avslutning av tilsynet
- Plan for lukking av avvik

Sak 125/13 Rapport anmeldt tilsyn - Oppsalhjemmet 06.03.2013
- Rapport
- Brev fra SYE
- Brev fra SYE II

Sak 126/13 Rapport anmeldt tilsyn - Langerud sykehjem 07.05.2013
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 127/13 Rapport anmeldt tilsyn  - Manglerudhjemmet 22.05.2013
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 130/13 Søknad om støtte til TV-aksjonen 2013

Sak 131/13 Stallerudveien 97 m. fl., Bogerud Torg
- Anmodning om forhåndsuttalelse (1)
- Anmodning om forhåndsuttalelse (2)

Sak 132/13 Kunngjøring om offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering
- forslag til detaljregulering
- kunngjøring om offentlig ettersyn
- planforslag til offentlig ettersyn

 

 

17.06.2013

Vedlegg til møtet 17.06.2013:

Sakskart II

Sak 110/13 Høring - revisjon av handlinsplan for miljø og klima 2012-2015
- Brev fra Bymiljøetaten
- Høringsutkast

Sak 99/13 Høring sykehjembehovsplan - rullering 2014-2024
- Sykehjembehovsplan
- Brev fra byrådsavdelingen
- Brev fra bydelen

Sakskart

Sak 86/13 Tertialrapport og statistikk pr. 30.04.2013
- Tertialrapport for Bydel Østensjø pr. 30.04.2013
- Tertialstatisikk

Sak 90/13 Vedlikeholdsbehov i bydelens barnehager
- Vedlikeholdsbehov i kommunale barnehager

Sak 91/13 Rapport på SaLTo handlingsplan for planperiode 2009 -2012
- Rapport på SaLTo handlingsplan

Sak 92/13 Strategier for helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid i Bydel Østensjø
- Rapportering pr. desember 2012
- Folkehelseplan

Sak 93/13 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2013 - 2014 - rullering av bydelens lokale plan
- Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Sak 94/13 Rapport anmeldt tilsyn - Abildsø sykehjem 12.12.2012
- Brev fra SYE
- Rapport

Sak 95/13 Rapport uanmeldt tilsyn - Langerud sykehjem 15.01.2013
- Brev fra SYE
- Rapport

Sak 96/13 Rapport anmeldt tilsyn - Abildsø sykehjem avd. Østensjø 20.03.2013
- brev fra SYE
- Rapport

Sak 97/13 Resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2012 og oppfølging 2011-2012
- Brukerundersøkelse 2011 - forbedringstiltak
- Brukerundersøkelse 2011 - grafikkrapport
- Resultat og forbedringstiltak

Sak 99/13 Høring - Sykehjemsbehovsplan - rullering 2014 - 2024
- Brev fra byrådsavdelingen
- Sykehjemsbehovsplan rullering

Sak 100/13 Høringsuttalelse - tre rapporter om sykehjemsfinansiering og organisering av korttidsplasser
- Brev fra byrådsavdelingen
- Delrapport 1
- Delrapport 2
- Delrapport 3

Sak 101/13 Tilsynsutvalg II - årsrapport 2012
- Årsrapport 2012

Sak 102/13 Manglerud frivilligsentral - årsmelding og regnskap 2012
- Årsmelding 2012

Sak 103/13 Evaluering "Prosjekt oppfølging av tjeneststeder med høyt sykefravær" 2012 - 2013
- Hjemmetjenesten
- Østensjø helsestasjon
- Totalrapport

Sak 104/13 Ordning for støtte til særskilte lag og organisasjoner - Driftsstøtte og søknadsbehandling
- Retningslinjer
- Søknader

Sak 106/13 Oppnevning av eierrepresentanter til samarbeidsutvalget ved Rønninggjordet paviljong og Lopperud paviljong
- Eierrepresentanter

Sak 107/13 Anmodning om uttalelse - Olaf Helsets vei 1 - Oversendelse av byggesak til bydelen
- Oversendelse av søknad om sushirestaurant
- Situasjonskart
- Søknad om dispensasjon
- Følgebrev 1
- Følgebrev 2
- Anmodning om uttalelse 1
- Anmodning om uttalelse 2
- Søknad om rammetillatelse
- Ytre rammer
- Gjenpart av nabovarsel 1
- Gjenpart av nabovarsel 2
- Situasjonsplan 1
- Situasjonsplan 2
- Plan Cafè

Sak 108/13 Søknad om ny salgsbevilling ved Rema 1000 Skullerud, Johan Scharffenbergs vei 75
- Søknad om salgsbevilling

Sak 109/13 Bydelenes høringsuttalelser etter alkoholloven i sommer
- Høringsuttalelser etter alkoholloven

 
29.04.2013 Vedlegg til møtet 29.04.2013:

Sak 56/13 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon

Sakskart III

Sakskart II

 

Sak 60/13 Tilsyn i barnehagene 2012- orientering
- Ståstedsanalysen for barnehage_mal
- Ståstedsanalysen for barnehager_veiledning
- Ståstedsanalysen, informasjon til de ansatte
- Plan for tilsyn i bhg, med årshjul
- Varsel om tilsyn- brev til bhg

Sak 62/13 SaLTo handlingsplan 2013 - 2016

Sak 63/13 Boligsosial handlingsplan 2013 - 2016

Sak 64/13 Ordning for støtte til særskilte lag og organisasjoner, driftsstøtte. Type organisasjoner/ målgrupper som skal prioriteres i 2013
- Retningslinjer - bystyresak 503-2002
- Retningslinjer - driftsstøtte

Sak 68/13 Svar fra Sykehjemsetaten vedrørende vedtak fra BU
- SYE - Vedtak fra bydelsutvalget - Manglerudhjemmet 14.11.2012
- Oversendelse av BU-vedtak
- Brev fra bydelen til SYE m.fl.

Sak 69/13 Rapport anmeldt tilsyn - Manglerudhjemmet 11.02.2013
- Rapport fra anmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet 11.02.2013
- SYE - Rapport fra anmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet 11.02.2013

Sak 70/13 Orientering om Fylkesmannens tilsyn med iverksettelse av kommunale omsorgstjenester, februar 2013
- Oversendelse av endelig rapport fra tilsyn med iverksettelse av kommunale omsorgstjenester til rett tid
- Plan for lukking av avvik etter tilsyn med iverksettelse av kommunale omsorgstjenester til rett tid
- Tiltak for lukking av avvik

Sak 71/13 Bøler frivilligsentral - årsmelding og regnskap 2012
- Årsmelding 2012

Sak 72/13 Bøler seniorsenter - årsmelding og regnskap 2012
- Årsmelding 2012 Seniorsenter

Sak 73/13 Oppsal frivilligsentral - årsmelding og regnskap 2012
- Protokoll for årsmøtet
- Årsmelding for 2012

Sak 75/13 Ny overløpsløsning for Østensjøvannet og gjenåpning av Østensjøbekken - Anmodning om uttalelse
- Ny overløpsløsning for Østensjøvannet og gjenåpning av Østensjøbekken - Anmodning om uttalelse
- Rapport - anbefalte tiltak for bedring av vannregimet
- Rapport - naturfaglige vurderinger

 

     
18.03.2013 Vedlegg til møtet 18.03.2013:

 

 

Sak 34/13 Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene, rullering

Sak 36/13 Lokal plan for NAV Østensjø 2013
- Felles strategi for NAV kontorene i Oslo 2013-2015
- Lokal plan

Sak 37/13 Utredning av ansvar og oppgaver for en folkehelsekoordinator

Sak 38/13 Årsrapport 2012 - arbeidstrening for ungdom

Sak 40/13 Orientering om status sykefraværsprosjektet 20123-2013

Sak 41/13 Oppfølging brukerundersøkelse psykisk helse 2012
- Oppfølging
- Tiltaksplan

Sak 43/13 Årsrapport 2012 Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og dagsentervirksomhet utenfor institusjon

Sak 44/13 Rapport fra uanmeldt møte Manglerudhjemmet
- Rapport
- Brev fra SYE

Vedleggshefte

Sak 32 13 Risikovurdering av budsjett 2013

- Vedlegg sak 32/13

Sakskart III

Vedlegg sak skolebehovsplan
- Høring
- Invitasjon

Vedlegg Bølerlia 73 B, forslag til detaljregulering

- Trafikkanalyse
- Brev fra PBE
- Planbeskrivelse
- Utearealer
- Forslag til detaljregulering

Vedlegg søknad serverings- og skjenkebevilling Marias Cafe

Sakskart II
-  Vedlegg sak 46/13
Vedlegg sak 47/13
- adresseliste
- demografisk utvikling
- evaluering av leilighetsnormen
- evaluering av norm for leilighetsfordeling
- utviklingen på boligmarkedet 

Sak 39/13 Støtteordninger kultur
- Vedlegg sak 39/13 ordning for støtte til større prosjekter og ekstraordinære tiltak
- Vedlegg sak 39/13 Støtteordninger kultur

Sak 42/13 Rapport - kvalitetsmålig i hjemmetjenesten - registrering av objektive kvalitetsindikatorer 2011
- Vedlegg sak 42/13, brev
- Vedlegg sak 42/13, rapport

     
18.02.2013 Vedlegg til møtet 18.02.2013:

 

 

Sak 10/13 Oppfølging av brukerundersøkelse psykisk helse.

Sak 11/13 Brukerundersøkelse sosialtjenesten 2012

Sak 12/13 Orientering om tilsyn med sosiale tjenester i NAV, juni 2012 - personer med forsørgeransvar
- Behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn i Bydel Østensjø 19. og 20. juni 2012
- Tilsyn med sosiale tjenester i Nav - lukking av avvik
- Lukking av avvik etter tilsyn - Behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

Sak 14/13 Rapport uanmeldt tilsyn - Langerud sykehjem 13.09.2012
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 15/13 Rapport fra anmeldt tilsyn - Langerud sykehjem 09.11.2012
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 16/13 Rapport fra anmeldt tilsyn - Abildsø sykehjem 13.09.2012
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 17/13 Rapport fra anmeldt tilsyn - Manglerudhjemmet 12.10.2012
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 18/13 Rapport fra anmeldt tilsyn - Manglerudhjemmet 14.11.2012
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 19/13 Rapport fra uanmeldt tilsyn - Oppsalhjemmet 03.12.2012
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 21/13 Innspill til område- og prosessavklaring for John G. Mattesons vei 4, Ulsrud
- Invitasjon til innspill fra bydelen - område og prosessavklaring
- Planinitiativ
- Faktaark
- Avgrensning planområdet
- Situasjonsplan m inntegnet nybygg
- Tillegg redegjørelse
- Invitasjon til innspill til område- og prosessavklaring for John G. Mattesons vei 4, Ulsrud
- Område- og prosessavklaring for John G. Mattesons vei 4, Ulsrud. Innspill fra barnerepresentanten

Sak 20/13 Østensjø kulturutvalg 2013 - Oppnevning av representanter
- Vedlegg

Sakskart II

Vedlegg til sakskart II: Høring: Endringer i Oslo kommunes politivedtekt
- Høringsinstanser
- Oslo kommunes politivedtekt
- Høring, endringer

Vedlegg til sakskart II:
Rapport fra uanmeldt tilsyn, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 7/13 Årsberetning og årsstatistikk

Vedlegg:
- Årsberetning
- Årsstatistikk

 

     
09.01.2013

- Brev fra bydelen mars 2011
- Brev fra bydelen februar 2012
Brev fra PBE 10.12.2012
- Saksframstilling PBE
- Forminsket plankart
- Reguleringsbestemmelser
- Faktaark
- Forslag til endret terrengprofil
- Utomhusplan
- Utomhusplan viktige gangforbindelser
- Uteareal
- Fasader foreløpig
- 3D perspektiv 01
- 3D perspektiv 02
- 3D perspektiv 03
- 3D perspektiv 04
- Perspektiv 3
- Plan underet. foreløpig
- Plan 1 et. foreløpig